3. otázka – Kdo je Bůh a jak vypadá?

"Nějaká energie", "vyšší síla", "vyšší princip", "dobro" nebo i "láska". To jsou obecně rozšířené představy o tom, kdo (nebo spíše co) Bůh je. Ačkoliv na všech těchto označeních může být něco pravdivého, nejsou zcela přesná. Bůh není ani neosobním druhem energie, ale ani senilním vousatým dědečkem, který sedí na obláčku a odtamtud nás pozoruje

Kdo je Bůh?

Podle křesťanů je Bůh jedinečná osobní bytost, která je inteligentní, dokonalá a má svoji vůli a záměry. Nejedná se o nějakou neuchopitelnou a neosobní sílu, která vše stvořila a nyní pouze udržuje v chodu. Bůh nejen, že stvořil všechno živé i neživé, On také vše řídí a má s tímto světem, včetně člověka, své plány. Bůh je tedy myslící a dokonalá bytost, které se nic a nikdo ve vesmíru nemůže rovnat.

Jak Bůh vypadá?

V první otázce jsme si řekli, že Boha nikdy nikdo neviděl. Bible také tvrdí, že Bůh je duch. Některým z vás se možná vybaví komické pohádkové postavičky nebo strašidla. Chápejme však tento pojem ve smyslu duchovní bytosti, která nemá fyzické tělo a jejíž podobu neznáme, kterou naším omezeným rozumem nedokážeme plně pochopit. Jakákoliv snaha o umělecké ztvárnění boží podoby je proto nesmyslem.

Jaký je Bůh?

Zde bychom mohli popisovat mnohé z božích vlastností. Přesto by pro nás Bůh zůstal stále záhadou. Navzdory tomu bych zde rád zmínil jeden z božích aspektů - smysl pro krásu a dokonalost. Ačkoliv je náš svět do jisté míry porušen a zdaleka nenese svoji původní dokonalou podobu, jsme doslova fascinováni krásou přírody, její harmonií a dokonalým souladem. Když píšu tyto řádky, je právě jaro. Všechno kvete a příroda se probouzí k životu. Nebydlím v nijak výrazně hezkém prostředí (obyčejné české město), a přece jsem fascinován tou nádherou všude kolem sebe. Pokud existuje Bůh, pak je logicky toto všechno Jeho dílem. Proč vytvořil tuto krásu? Proč nám dal vůbec smysl tuto krásu vnímat a ocenit? Věřím, že tato skutečnost zrcadlí jeden z mnoha aspektů Jeho vlastní přirozenosti.

V neposlední řadě lze říci, že se lidským bytostem dal Bůh poznat skrze svého Syna - Ježíše Krista. V bibli je psáno, že kdo vidí Syna, vidí i Otce. Ježíš byl tedy dokonalým vyjádřením božího charakteru. Chcete-li poznat, jaký je Bůh, poznejte, jaký je Ježíš.

Kdo je pro Bůh člověka?

Někteří lidé učí, že Bůh je pro člověka nedosažitelný a striktně oddělený. Mno- ho lidí se zároveň domnívá, že je jakýmsi dozorcem, který jen čeká, až uděláme nějaký přešlap, aby nám mohl nafackovat. Bůh v Bibli se však zjevuje jinak. Ve vztahu k člověku se prezentuje jako milující Otec, který touží mít vztah se svými dětmi. Otec, který miluje, potěšuje, vychovává, ale třeba i kárá, pokud je potřeba. Skutečnost, že většina z nás Boha jako svého Otce nezná a žije v aktivní vzpouře proti Němu, je pak kapitolou sama o sobě a budeme se jí věnovat v dalších otázkách.

Kde se dozvím více o Bohu?

Ti z vás, kdo byste toužili po více podrobnostech o tom, kým Bůh je, doporučuji číst bibli. Začněte nejlépe Novým zákonem (např. evangelii). Křesťané věří, že bible je Bohem zjevená vůle a Jeho obraz pro člověka. Jakýsi "návod k použití" pro lidský život. Obsahuje velké množství příběhů obyčejných i neobyčejných lidí, kteří se s Bohem setkali. Obsahuje rovněž mnohé reakce všemohoucího Boha na lidská selhání a slabosti. V bibli Bůh částečně zjevuje, kým je a kým jsme my. Zjevuje také své plány s lidstvem i s naší planetou. Ale co je nejdůležitější - zjevuje a nabízí člověku cestu k sobě.

Na základě studia bible a především osoby Ježíše Krista získáte mnohem podrobnější boží "osobnostní profil". Pokud se do jejích řádků začtete, zjistíte, že Bůh je svatý (tj. oddělený), všemohoucí, svrchovaný, dokonalý, milosrdný, laskavý, milující, odpouštějící, ale také bázeň budící a spravedlivý soudce, který odplatí každému podle jeho skutků.

Lze Boha plně pochopit?

Přestože bible nabízí docela uspokojující charakteristiku Boha, nelze Jej plně pochopit. Nevíme o Něm všechno a v mnohých ohledech se Jeho přirozenost vymyká našemu rozumu. Pro některé je to jasný důkaz, že žádný Bůh nemůže existovat. Uvědomme si však, že se zde snažíme nekonečnou bytost popsat konečnými a omezenými jazykovými prostředky lidské bytosti, která sama o sobě je velmi omezená svým poznáním. Tak, jako osmileté dítě nepochopí teorii relativity, kvantovou fyziku nebo "obyčejný" princip fotosyntézy, nemůžeme my plně pochopit Boha. Náš rozum je na to prostě krátký. Není to však nic, co bychom od všemohoucího Boha neočekávali. Pakliže skutečně existuje takto nadmíru dokonalý Bůh, je logické, že jej vlastním rozumem nemůžeme obsáhnout. Pokud vám někdo představí "svého" boha způsobem, že jej plně pochopíte, můžete si být téměř jisti, že je vymyšlený.

Jak se Bůh jmenuje?

Když se Mojžíš v bibli táže Boha, jak se jmenuje, odpovídá zvláštním způsobem: "Jsem, který jsem" (hebrejsky JHVH, resp. Jahve). Ačkoliv Bůh udává konkrétní jméno, je poselství této odpovědi podle mého názoru hlubší. Osobně tomu rozumím zhruba takto - nemám žádné lidské jméno, prostě jsem. Tento titul či označení bývá v závislosti na jazyku, do kterého je bible překládána, uváděn různě. V českých překladech se uvádí HOSPODIN.

Další zvláštnosti Boží osoby

Bible zjevuje o boží identitě ještě jednu tajemnou zvláštnost. Ačkoliv sama jasně deklaruje, že Bůh je pouze jeden, přesto na mnoha místech dosvědčuje, že Bůh existuje ve třech osobách. Nikoliv tři bohové, ani jeden Bůh ve třech převlecích, jak někteří tuto skutečnost zesměšňují. Bůh Otec, Bůh Syn (Ježíš Kristus) a Bůh Duch svatý. Jelikož je tento aspekt velmi složitý, budu se mu věnovat v samostatné otázce.

Závěrečné shrnutí

Bůh má mnoho charakteristik, které budeme v průběhu dalších otázek rozebírat. Do velké míry však můžeme vědět pouze to, co On sám o sobě zjeví. To učinil prostřednictvím bible, ve které ukazuje svůj záměr s člověkem, naší planetou a odhaluje vše potřebné, co o Něm máme vědět. Pro bližší poznání boží osoby doporučuji neposlouchat názory či kritiky druhých lidí, ale jít přímo ke zdroji - číst bibli.