76. otázka - Jak může být Bůh ve třech osobách (boží Trojice)?

Křesťanství má v oblasti nauky o Bohu velmi speciální místo, které žádné jiné náboženství nemá. Ačkoliv není nikde v Bibli výslovně uvedeno "Bůh je trojjediný", z velmi mnoha přímých vyjádření jednoznačně vyplývá, že je Bůh jeden, ale existuje ve třech osobách - Bůh Otec, Bůh Syn a Bůh Duch svatý. Nikoliv tři Bohové, nikoliv "trojhlavý bůh", jak někteří posměšně poznamenávají, ani jeden Bůh představující se třemi "maskami", ale jeden Bůh, který sestává z jedinečných bytostí, která je každá sama o sobě plně Bohem. Řečeno jazykem matematiky, rovnice není 1 + 1 + 1 = 3, nýbrž 1 × 1 × 1 = 1.

Tento teologický koncept není možno dokonale pochopit, neřkuli pak vysvětlit. Odpověď na tuto otázku vás tedy možná překvapí. Jak může Bůh existovat ve třech osobách? Nemám tušení. Na tuto otázku vám žádný křesťan nebude umět spolehlivě odpovědět. Mnoho lidí Trojici právě proto odmítá... -> nechápu = odmítnu. Bůh je ale nekonečně větší, než jsme my. Je tedy rozumné očekávat, že Jej budeme schopni dokonale pochopit? Je skutečně rozumné zavrhnout boží zjevení sebe sama pouze proto, že jej naše (fyzikální realitou omezená) mysl nedokáže nijak uchopit? Komplikovaná nauka o Trojici může být tedy paradoxně argumentem pro její pravdivost, neboť pokud narazíte na vysvětlení Boha, které je jednoduše pochopitelné, zavání to spíše tím, že je tento bůh vymyšlený.

Křesťané se od nepaměti snažili najít vhodný příměr, jakým bychom mohli boží trojjedinost lépe pochopit. Každá však pokulhává a nedokáže plně vystihnout pravou boží identitu. Přesto zde některé uvedu:

  1. Světlo, teplo a vzduch - v našem přirozeném prostředí existují tyto entity všechny najednou. Díky světlu můžeme pozorovat okolní svět, teplo můžeme na vlastní kůži vnímat a vzduch na sebe třeba fouknout. Všechny tyto aspekty lze měřit, jsou od sebe odlišné, každá poslouchá své vlastní zákony a lze je studovat odděleně. Přesto je nemožné, abychom měli jednu bez druhé a druhou bez třetí. Společně vytvářejí prostředí, ve kterém existujeme.

  2. Voda - může existovat ve třech formách- pevné (led), kapalné (voda) a plynné (pára). Přesto se jedná o stejnou chemickou podstatu.

  3. Trojúhelník - má tři strany, přičemž tvoří jediný geometrický útvar.

K tomuto všemu je vhodné připomenout i mnoha nekřesťany zastávané dogma Bůh je láska. Zamysleme se nad tím, co je vlastně ona láska. Již z její definice je nutné, aby byla láska sdílena minimálně dvěma subjekty, pokud se přidá třetí, jsou podmínky pro pravou lásku ještě lepší. Avšak nebyl-li by Bůh trojjediný (či minimálně dvojjediný), nemohl by být láskou, neboť by ji neměl s kým sdílet, protože pouze on existuje ze své definice věčně.

Bible tedy ukazuje na následující - existuje jeden Bůh, který existuje ve třech odlišitelných osobách, majících mezi sebou vzájemný vztah podřízenosti a rozdělené role v rámci řízení světa a lidstva. Nemáme zde prostor dokazovat pomocí biblických výroků, že je tato nauka "biblická". Částečně jsme tak učinili v otázce, která se věnovala božství Pána Ježíše. Na tomto místě jsem chtěl ukázat, že i těžce uchopitelná otázka nemusí představovat žádný zásadní problém, který by měl vést k odmítnutí křesťanství.

Závěrečné shrnutí

Ačkoliv je nauka o boží Trojici pro lidskou mysl jenom těžko uchopitelná, nepředstavuje sama o sobě vážný argument pro její odmítnutí, neboť se nepohybujeme na půdě fyzikální reality, nýbrž reality duchovní. Tato oblast je ale pro naše zkoumání či vnímání nedostupná. Vedle toho bychom od dokonalého a všepřesahujícího Boha jistě neočekávali, že Jej budeme moci plně pochopit.