4. otázka - Pokud všechno stvořil Bůh, kdo stvořil Boha?

Dostáváme se k otázce, kterou používají skeptici jako hlavní argument pro zesměšnění věřících a neexistenci Boha. Mnozí nevěřící tuto otázku kladou, resp. oznamují, s cílem vyhnout se zodpovědnosti Boha hledat nebo o Něm vážně přemýšlet. Věřím ovšem, že jsou i lidé, které tato otázka upřímně zajímá a možná také trápí. Žel, málokdo z věřících na ni umí adekvátně reagovat. A je to logické. Nejde na ni odpovědět pár větami, protože se jedná o logickou past, ve které je hlavním argumentem skutečnost, že pokud si něco nedokážeme představit, je to hloupost a nemůže to existovat. Ano, tato otázka je zajímavá, složitá a odpověď na ni těžko představitelná. Nemyslím si však, že sama o sobě obstojí jako argument proti boží existenci.

Podobně argumentuje i jeden z nejvýznamnějších obránců a popularizátorů ateismu, profesor Richard Dawkins ve své knize Boží blud. Jedna z hlavních myšlenek této knihy může být vyjádřena takto:

"Pokud tvrdíte, že Bůh stvořil vesmír, pak si logicky také musíte položit otázku, kdo stvořil Boha - kdo stvořil Stvořitele. A pak se můžete donekonečna ptát, kdo stvořil stvořitele stvořitele stvořitele stvořitele atd. Z toho přece vyplývá, že Bůh nemůže existovat."[2]

Oxfordský profesor matematiky a filozof John Lennox, jeden z nejvýznamnějších obránců křesťanství (utkal se ve veřejných debatách s největšími odpůrci víry v Boha, včetně Dawkinse), na tento argument řekl v rozhovoru pro časopis Život víry toto:

"...Může být, že Richard Dawkins má problém s pojmem 'nestvořený'...Věří, že hmota a energie existují věčně? Protože pokud ano, podobně jako věří většina ateistů, pak věří v něco věčného ... potom problém musí být v tom, že oni věří v něco věčného, ale nevěří ve věčnou osobu - věčného Boha. Ale kde je potom logický problém s tím, že pokud souhlasíš, že něco věčného existuje, přijmout, že to může být věčná osoba. A na druhé straně, pokud tvrdí, že hmota a energie mají počátek, můžeme se ptát novou otázku - kdo stvořil je? A kdo stvořil to, co je vytvořilo? Máme nekonečnou zpětnou posloupnost až dokud neřekneme, že se to musí někde zastavit...."[3]

Jaká je tedy odpověď?

Bible ukazuje, že Bůh je věčný a nemá počátek ani konec. Je tedy nestvořený. On je ten, kdo stvořil vesmír a všechno v něm.

Nicméně - tato kniha je o odpovědích. Pokusím se tedy tento názor rozvinout a nastínit možné způsoby uvažování o jeho obhajobě.

  • Čas a hmota

Bůh nemá žádný počátek. Nikdy nezačal, nikdy neskončí = existuje věčně. Uvědomme si, že jako lidé jsme uvězněni v čase a hmotě. Pro nás je to logické. Věci začínají, jsou, budou a jednou skončí. Nic jiného neznáme, proto takto uvažujeme. Ale co když je čas pouze stvořený, stejně jako hmota? Co když Bůh stvořil hmotu (vesmír, planety, lidi...) a také čas, který udává všem těm pojmům jako "začátek" a "konec" význam? Ačkoliv je to pro nás nepředstavitelné, Bůh není vázán časem, nýbrž je mimo něj.

  • Lechtivý socialismus

Jak řekl John Lennox výše - pokud Bůh nebyl stvořen, pak se na Něj tato otázka nemůže vztahovat. Ptát se proto: "Kdo stvořil Boha" je podobné jako se ptát, proč není koule hranatá nebo proč není voda suchá.

Jiří Lem to na svém webu vyjádřil takto:

"...Víte, jak moc lechtivý je socialismus? Nebo jak statečný je zinek? Proč tyto otázky nedávají smysl? Objevují se v nich totiž pojmy, které nemohou mít vlastnosti, jež jsou jim připisovány. Zinek nemůže být statečný, i kdyby stokrát chtěl, a on nakonec stejně ani chtít nemůže."[4]

O co tu vlastně jde? Snažíme se Bohu přiřadit vlastnosti a podmínky, které odpovídají nám samotným, našim zkušenostem a podmínkám, ve kterých žijeme. Máme nutkání Boha hodit do klece našich představ, a dokud tam není, jsme nervózní a v nejistotě. Je to pro nás přirozené. Jakmile však budeme chtít tuto naši zkušenost povyšovat nad všechno ostatní a tvrdit, že "nic jiného není možné", pak budeme podobni např. lidem, kteří žijí celý život v izolovaných kmenech na samém konci světa a tvrdí, že žádné mobilní telefony neexistují, protože princip přenosu signálu neznají a nedokáží si jej představit. Prostě proto, že není součástí světa, ve kterém žijí.

Také většina významných filozofů nezastává myšlenku, že všechno musí mít svoji příčinu. Svoji příčinu má všechno, co začíná existovat. Pokud ovšem Bůh existovat nikdy nezačal, nemůže mít žádnou prvotní příčinu.

  • Ateisté a věčný vesmír

Za pozornost stojí i skutečnost, že samotní ateisté dlouho zastávali názor, že je vesmír věčný a vznikl bez příčiny. [5, s.94]

  • Vesmír a jeho počátek

Důvod pro existenci Boha rovněž vyplývá ze samotné existence vesmíru. Dnes o něm docela bezpečně víme, že měl počátek v čase, a tím pádem nemohl existovat věčně. Protože však platí, že nic nemůže začít existovat z "ničeho", pak tu muselo být něco nebo někdo, kdo vesmír stvořil nezávisle na něm. Jestliže vesmír začal existovat díky velkému třesku, co bylo před ním? Z čeho to všechno vybuchlo? Na to nikdo z ateistů neumí spolehlivě odpovědět.

Skeptik si možná myslí, že věřící musí utíkat k legrační víře v to, že Bůh je věčný a neměl svoji příčinu. Neuvědomuje si však, že on sám musí věřit nepodloženému předpokladu, že všechno, co existuje, vzniklo z ničeho (resp. blíže nespecifikovaného bodu, hmoty, singularity).

Dokonce i ateista profesor Kai Nielsen k tomuto tématu prohlásil:

"Pokud byste náhle zaslechli hlasitý výbuch ... a zeptali se mě: ,Co jej způsobilo?' a já bych odpověděl: ,Nic, to jen tak, samo od sebe', tak byste to neakceptovali." [5, s.100]

Proč tedy ateisté akceptují mlhavou, nejasnou a v podstatě nepředstavitelnou teorii, že vše vzniklo prostě jen tak? Z ničeho?

Ten, kdo popírá existenci Boha, musí věřit (pokud si to vůbec uvědomuje), že z ničeho, z neznámého důvodu a nám ne zcela známým způsobem vzniklo všechno to dokonalé, co dnes pozorujeme. Z chaosu vznikl řád. Bez jakékoliv informace vznikly nekonečně složité systémy. Tohle pojetí, tato víra vám připadá nadřazená? Mám za to, že víra ve věčného Boha, oproti tradičnímu vědeckému pojetí, nijak moc nepokulhává. Naopak - dává jasnou logiku, jasný smysl a v kontextu mnoha dalších indicií se ukazuje jako velmi pravděpodobná.

Při obhajobě tohoto stanoviska jsem se omezil spíše na úzkou oblast argumentů. Vůbec jsem nezmiňoval spousty podpůrných důkazů a argumentů pro existenci Boha, které s touto otázkou přímo nesouvisí. Těmto důkazům se budeme věnovat v ostatních otázkách.

Závěrem chci říci, že tato otázka nemá jednoznačnou a jasně definovatelnou odpověď. Upřímně řečeno se na ni odpovídá docela těžko. Nicméně pokud by tato skutečnost byla pro někoho důvodem pro odmítnutí existence Boha, podřízl by si vlastní větev, neboť ateismus (potažmo evoluční teorie) podobných nejasností a záhad obsahuje daleko více. Ba co více, úplně stejnou otázku: "Co bylo věčně?" si musí klást obě názorové strany. Není tedy pravdou, že by byli nevěřící ve výhodě a měli jasné odpovědi. Každý se musí rozhodnout pro to, čemu bude věřit - věčná hmota a náhoda, nebo věčný Bůh? Co dává větší logiku a pro co svědčí mnohé důkazy, nechám na vašem zvážení.

Závěrečné shrnutí

V případě, že v našem hledání narazíme na těžko řešitelné otázky, měli bychom se na ně dívat ve světle otázek jasnějších. Jinými slovy - pokud nemohu nalézt několik málo dílků do svého puzzle, nemohu zavrhnout celý obraz a říci, že neexistuje. Zvláště tehdy, když je mnoho dílků již poskládáno a tvoří rozpoznatelný obraz.