92. otázka - A co horoskopy, astrologie a numerologie?

Odedávna se králové, panovníci i prostí lidé obraceli pro rady k astrologům. Ne jinak je tomu dnes. Rady astrologů vyhledávají politici, obchodníci, hvězdy show businessu, ale i prostí lidé. Doslova desítky milionů lidí žijí podle jejich rad a nechávají své životy dobrovolně svazovat radami hvězd. Jenom obtížně naleznete nějaké periodikum či populární médium, které by nemělo pro své čtenáře připraveny horoskopy. Horoskop na dnešní den, horoskop na týden, měsíc, rok, horoskop pro zaměstnání, partnerský horoskop a mnoho dalších jiných. Málokdo však ví, že tyto horoskopy jsou v podstatě úplným nesmyslem i z pohledu profesionálních astrologů, neboť často téměř vůbec nereflektují astrologické principy. Než se vyjádříme ke křesťanskému postoji k těmto okultním fenoménům, definujme si, co vlastně představují.

Astrologie

Jedná se o pradávný ezoterický obor, který se zabývá zjišťováním vztahů mezi vesmírnými tělesy (Slunce, planety, Měsíc apod.) a jejich vlivem na naši planetu, člověka nebo národy. Astrologové zkoumají analogie a snaží se vysvětlovat minulé a současné jevy na základě astronomických jevů. Podle nich rovněž předvídají události budoucí. Astrologie jako taková má mnoho proudů, tradic a výkladů. Jejím pro nás nejznámějším vyjádřením je právě horoskop. Většinou se jedná o zkoumání postavení a vztahů vesmírných těles v okamžiku narození člověka. Vedle toho však můžeme nalézt také horoskopy pro faunu, flóru i dějinné události. Vesmírná tělesa, jejich postavení a pohyb mají mít podle zastánců astrologie vliv na naši psychiku, jednání a celý život jako takový.

Numerologie

Stejně jako v případě astrologie i numerologie je pradávná nauka, která zkoumá a hledá různé výklady významu čísel. V číslech spatřují určité vlastnosti životní energie. Astrologové kladou důraz ohledně našeho údělu, jednání i osobnostních rysů především na vesmír, numerologové se pak zaměřují více na význam čísel. Je pro ně důležitý např. den našeho narození, měsíc, rok, různé mezisoučty a vztahy mezi těmito čísly. Podle nich můžeme údajně zjistit charakter člověka, jeho předpoklady a mnohé jiné skutečnosti, včetně budoucnosti.

Odpověď křesťanství

Principy astrologie i numerologie jsou v křiklavém rozporu s poselstvím o Pánu Ježíši Kristu a Bohu bible. V obou případech se má jednat o jakousi neosobní sílu, která má ovlivňovat život člověka a které by se měl podřídit. Náš život, naše jednání i budoucnost mají být pod taktovkou pohybů nebeských těles, případně významů čísel.

Co však říká Bůh?

Bůh je ten, kdo stvořil vesmír i člověka. On rozhoduje, co se na této planetě bude dít a co nikoliv. Dává nám svobodnou vůli nést následky vlastního jednání a jednání našeho okolí. Zároveň radí člověku, aby se k Němu plně přimknul a spoléhal se na Něj. Ne se nechal manipulovat tvrzením, které pro nás mají horoskopy či numerologové. Bůh Ti dal svobodu. Svobodu, aby ses mohl rozhodnout, co se svým životem uděláš. O Něj se můžeš opřít v každé životní situaci - je tu, aby ti naslouchal, pomáhal, vedl a vychovával tě. Miluje tě - nepovede tě otrockým lanem, ale nitkou, kterou můžeš kdykoliv přetrhnout, pokud se rozhodneš Boha neposlechnout. Víra v horoskopy a fatalistické významy čísel svádí člověka na scestí a nahrazuje vztah s živým Bohem. Z těchto důvodů Bůh astrologii i numerologii v jejich principech zakazuje a varuje před nimi.

Nemáme zde prostor blíže rozvádět jejich konkrétní principy, ani proč tyto nauky v některých případech fungují. Velmi důležitou roli zde hraje autosugesce, kdy se začínáme chovat (byť podvědomě) tak, jak nám bylo předpovězeno a tak sami naplňujeme danou předpověď, nebo jindy jednáme přímo podle pochybných rad astrologů. Např. u jednoho případu astrologové prohlásili, že nemocné dítě nebude nikdy uzdraveno, proto jej jeho matka zavraždila (aby mu "ulevila"). Jindy astrolog předpověděl muži, že bude šťastný až ve druhém manželství, rychle se tedy rozvedl a znovu se oženil. Po nějaké době katastrofického manželství však došlo i zde k rozvodu...

Vedle toho mějme stále na paměti, že se jedná z božího pohledu o nauky démonické, za jejichž spekulativním fungováním stojí v nemalé míře právě démonické bytosti. Pokud jsou horoskopy a čísla vaší zálibou a podřizujete jim svůj život, vězte, že jste se nechali svázat falešnou naukou a uvrhujete na sebe prokletí. I v případě, že je neberete až tak moc vážně a zkoumáte je jen ze zvědavosti, se vystavujete minimálně psychologickému efektu, jehož vlivem bude vaše podvědomí do jisté míry vyhodnocovat realitu ve světle toho, co o vás či vašich vztazích tyto nauky říkají. V tom horším případě budou ve vašem životě jednat démoni tak, aby vytvářeli zdání, že tyto nauky fungují. Tím vás uvedou hlouběji do okultismu a svého vlivu.

Zajímavá je otázka, kterou zaznamenal W.C. Van Dam ve své knize Okultismus a křesťanská víra

"...proč bylo často zjištěno, že horoskop souhlasí až po ten okamžik kdy se člověk, na něhož se horoskop vztahuje, stane křesťanem, a pak už ne?"

Možná je to proto, že když převezme nad naším životem vládu Bůh, pak platí Jeho slova:

"Toto praví Hospodin, tvůj vykupitel, Svatý Izraele: "Já jsem Hospodin, tvůj Bůh. Já tě vyučuji tomu, co je ku prospěchu, uvádím tě na cestu, po níž půjdeš." (Izajáš 48:17)

Závěrečné shrnutí

Víra v horoskopy a numerologii představuje před duchovním světem legitimní žádost, aby démoni uvrhli člověka do kletby, neboť kdo se chce podřizovat něčemu jinému než Bohu, otevírá dveře nepřátelskému duchovnímu světu a jeho vlivu ve svém životě. Pokud poddáte svůj život Bohu místo horoskopům a číslům, bude právě On tím, kdo bude střežit a vést vaše životní cesty. Hvězdy ani čísla vás nemilují, Bůh ano.