93. otázka - Věštění a kartářky, zjevení boží vůle?

Chcete znát svoji budoucnost? Zajímá vás, co s vámi budete za několik let? Nebo vás naopak zajímá něco z utajené minulosti? Je mnoho těch, kteří se již od nepaměti snaží na tyto otázky najít odpovědi u jedinců s jasnovideckými schopnostmi. Ti se za úplatu či bezplatně snaží odhalit skryté věci z minulosti, přítomnosti či budoucnosti. Tak jako jiné oblasti okultismu, je i svět jasnovidectví stále více populární. Možná i proto se z věštění stal úspěšný byznys, ve kterém existuje velmi mnoho šarlatánů a podvodníků, kteří zneužívají důvěřivosti lidí. Ne všichni však jsou podvodníci. Někteří z nich mají skutečně nadpřirozené schopnosti, kterými odhalují oponu všední reality.

Existují více než dvě stovky různých forem věštění. Budoucnost se lidé snaží předvídat z křišťálové koule, z osobních předmětů určité osoby, pomocí kyvadel, čtením z ruky, z letu ptáků, vnitřností zvířat, z oční duhovky, tvarů mračen, tarotových karet a mnoha jinými technikami, včetně dříve zmíněné astrologie či numerologie.

Kdybychom měli být v rámci odpovědi na tuto otázku přesní, museli bychom se ke každé metodě vyjádřit zvlášť a blíže se pozastavit nad principy, které ji charakterizují. Mohli bychom také prozkoumat světoznámé okultní proroky, jako je Nostradamus či Sibyla. Nemyslím si však, že je to nutné. Jistě vás nepřekvapí, že i zde se jedná o okultní a Bohem zavržené metody a proroky. Všem je společné hledání informací z neznámých zdrojů. Ať už to jsou informace o minulých událostech, doptávání se na rady, co udělat při současných problémech, nebo věštění budoucnosti, mnozí jasnovidci vůbec nevědí, odkud tyto informace přicházejí. Prostě je vidí, cítí, vnímají, nebo jim je "někdo" diktuje. Z pohledu křesťanství je opět zřejmé, že se jedná o démonické bytosti. Jak podotkla jedna jasnovidka:

"Je to, jako by mi mé podvědomí, jakási bytost ve mně, vnukala slova, jako bych se já sama rozštěpila na dva kusy a jedno já jako by diktovalo druhému já. Nevím, proč tyto věci říkám."

Již jsme citovali některá biblická místa, kde Bůh přímo zavrhuje věštění. Podívejme se však na příběh z Nového zákona, ve kterém sehrává zdánlivě bohulibou roli jedna věštkyně, která poukazuje na apoštoly jakožto na boží služebníky:

"Když jsme šli jednou do modlitebny, potkala nás mladá otrokyně, která měla věšteckého ducha a předpovídáním budoucnosti přinášela svým pánům značný zisk. Chodila za Pavlem a za námi a stále volala: "Toto jsou služebníci nejvyššího Boha. Zvěstují vám cestu ke spáse."A to dělala po mnoho dní. Pavlovi to bylo proti mysli, obrátil se proto na toho ducha a řekl: "Ve jménu Ježíše Krista ti přikazuji, abys z ní vyšel!" A v tu chvíli ji ten zlý duch opustil." Skutky apoštolské 16:16-18

Tato mladá žena je ukázkovým příkladem, že ne každý, kdo má plná ústa Boha a tvrdí, že jsou jeho schopnosti od Něho, mluví pravdu. I v dnešní době je řada rádoby křesťanů, kteří provozují věšteckou praxi. V mnoha případech jsou upřímně přesvědčeni, že činí dobrou věc a jejich schopnosti jsou darem od Boha. Nezřídka kdy mohou své věštění začínat modlitbami, nebo dokonce předčítáním bible! To však na démonickém původu jejich schopností nic nemění - jsou obelháni a otevírají se démonickému vlivu do svých životů. Oni i ti, kteří se jim svěřují do rukou.

Proroctví a Bůh

I mezi božím lidem byli odedávna proroci, kteří přinášeli různá proroctví o budoucnosti, nebo odhalovali skryté přítomné věci. A také nyní má Bůh spousty služebníků, skrze které dává svým dětem poznat skryté skutečnosti. Tyto dary a schopnosti jsou však odlišné. Není při nich potřeba žádných okultních pomůcek a mají úplně jiný charakter a cíl než ty, o kterých hovoříme v kontextu věštectví.

Proč vlastně tolik lidí věštění vyhledává? Dnešní svět je plný nejistoty a těžkostí. Pokud lidé neznají Boha a nemají s Ním důvěrný osobní vztah, je logické, že se snaží tuto prázdnotu něčím zaplnit a hledat naději jinde. Někdy využijí služeb věštců pouze ze zvědavosti, jindy si třeba nevědí rady se svými životními problémy. Ať je to tak, či onak, sám Bůh nám všem radí - nevyhledávejte vědmy a neznečišťujte se jimi! Odevzdejte své životy do Jeho rukou a On sám pak povede vaše kroky. Pán Ježíš nám všem vzkazuje toto:

"Pojďte ke mně všichni, kdo se namáháte a jste obtíženi břemeny, a já vám dám odpočinout. Vezměte na sebe mé jho a učte se ode mne, neboť jsem tichý a pokorného srdce: a naleznete odpočinutí svým duším. Vždyť mé jho netlačí a břemeno netíží." Matouš 11:28-30

Jedině On může dát pokoj do vašich srdcí v tomto světě plném nejistoty a sílu obstát ve všem, co pro vás tento život přinese. Nemusíte se ptát karet, co máte udělat, ptejte se Toho, který vám dal život. On jediný má moc a právo být pevným bodem, o který se můžete opřít.

Závěrečné shrnutí

Věštění je způsob získávání informací od duchovního světa, které se týkají naší minulosti, přítomnosti nebo budoucnosti. Existuje velmi mnoho způsobů a technik, které se pro "napojení" na zdroj těchto informací používají. Bible však jednoznačně identifikuje tento zdroj jako démonický a jakoukoliv věšteckou praxi zakazuje. Zájmem o tuto oblast, nebo byť jen návštěvou jasnovidce na sebe uvádíme nebezpečné problémy plynoucí z démonického útlaku.