94. otázka - Jak pohlížet na proutkaření a geopatogenní zóny?

Většina z vás již o tom slyšela - někdo potřebuje vykopat na svém pozemku studnu, ale neví, kde se podzemní pramen nachází. Proto si zavolá tzv. senzibilního proutkaře, který mu jej pomocí proutků (virgulí, kyvadel) pomůže nalézt. Podobným příkladem může být hledání tzv. geopatogenních zón v obydlích. Dostáváme se k technice, která je poněkud spekulativní a méně jasná než jiné okultní techniky. I mezi křesťany totiž naleznete takové, kteří s vyhledáváním podzemních pramenů pomocí kyvadel problém nemají. Domnívají se (spolu s některými proutkaři), že se jedná pouze o neškodnou činnost, která sice není prozatím vědecky probádaná, má však svůj původ ve fyzice hornin. Věří, že existuje určitá fyzikální síla či záření, které je možné za pomoci citlivých osob zachytit.

Pokud tedy prochází pozemkem podzemní pramen, může v daném místě narušovat geomagnetické pole, čímž umožní senzibilním jedincům tuto změnu zjistit. Podobně vysvětlují mnozí léčitelé a senzibilové i fenomén geopatogenních zón, které mají nepříznivě působit na náš organismus (např. vyvoláním nemocí a rakoviny) nebo na zvířata a rostliny. Tyto zóny mají být způsobeny jakýmsi zemským zářením vzniklým z podzemních řek, geologických zlomů a jiných geofyzikálních anomálii v podloží daného místa. I tady je zkušený psychotronik schopen pomocí virgule toto pole lokalizovat.

Je nutno podotknout, že ani jedna z těchto praktik nebyla nikdy vědecky ověřena a zdroje údajného neznámého záření nebyly nikdy spolehlivě nalezeny. Přesto již víme, že věda není všemocná a zvláště s ohledem na existenci inteligentních duchovních bytostí nemůže mnohé otázky vůbec úspěšně vyřešit. Praxe totiž často ukazuje, že proutkaři docházejí často k překvapivě správným výsledkům.

Určení zdroje

Jaký je tedy zdroj této síly? Nechceme za vším vidět pouze "ďábla". Sám věřím, že existují i jiné než fyzikální či biochemické zákonitosti, které pouze není možné pomocí dostupných technologií zachytit. Např. zvířata vyhledávají určitá místa a jiným se vyhýbají. Někde rostou rostliny lépe, jinde hůře. Proč se tak děje? Přiznám se, že nevím. Pokud se však podíváme na praxi proutkaření podrobněji, nalezneme velmi mnoho nezpochybnitelných důkazů, že zdroj těchto informací má s obyčejnou fyzikou pramálo společného. Naopak, velmi mnoho důkazů ukazuje na úzkou propojenost proutkaření s okultismem. I v rámci těchto důkazů vycházím z osobních zkušeností současných a bývalých proutkařů. Někteří z nich se stali křesťany a mohou svoje schopnosti popsat v mnohem bližším kontextu. I oni se mnohdy domnívali, že se jedná o neškodné zemské záření. V některých případech dokonce vůbec v duchovní svět ani v Boha nevěřili.

Podívejme se ve stručnosti na několik důkazů okultního pozadí proutkaření:

  1. Možná většina proutkařů má i jiné paranormální schopnosti;

  2. Tato praktika je hojně používána právě v magii a okultismu;

  3. Proutek či virgule umí dát odpovědi z minulosti či předpovídat budoucnost;

  4. Proutek umí rozpoznat kvalitu pitné vody;

  5. Proutek umí rozpoznat hloubku, ve které se pramen nachází;

  6. Proutek umí vytrasovat prameny podzemních vod i na dálku, když jej používáme nad mapou pozemku;

  7. S proutky a kyvadly lze činit mnohem více - lze s nimi zjistit, jakou má kdo nemoc, jaké je stáří nebo tržní cena určitého předmětu, jaké má léčitel předepsat bylinky, co má člověk udělat v dané situaci apod.

Položme si proto důležitou otázku - co musí proutkař udělat, aby od proutku dostal požadované informace? Je to jednoduché - musí se ptát. Proutky fungují na principu doptávání se. Tuto skutečnost potvrzují i mnozí psychotronikové. Jedním z bývalých je i Martin Ševčík, kterého jeho nadpřirozené schopnosti málem stály život. Jeho konec je však radostný - Bůh jej zachránil a dal mu nový život. Radí, abychom při zkoumání těchto jevů používali zdravý selský rozum.

Sám vzpomíná na své úspěšné proutkaření. Dokázal vyhledat a vytrasovat prameny podzemních vod, včetně jejich hloubky a kvality pro kojence. U otázky hloubky pramenů si v mysli počítal. Jakmile proutek u daného čísla zareagoval, byla hloubka zjištěna. Sám byl ateistou. Když se později obrátil, uvědomil si, že zde něco nehraje. Napadla jej například otázka - jak mohlo ono neznámé fyzikální pole vědět, že je pramen 3,25 m hluboko? Toto pole musí totiž vědět, že jsem Evropan a měřím v metrické soustavě. Kdyby vedle mě stál Američan, bude měřit v jiné měrné soustavě. Jak může tedy umět toto fyzikální pole rozpoznat a převádět fyzikální jednotky? V jiném případě mu kyvadlo pomohlo stanovit stáří a cenu nalezené starožitnosti. Kladl si otázku - jak může neznámé fyzikální pole či síla znát tržní cenu předmětu, jehož hodnota se průběžně mění? Stáří lze ještě s trochou snahy vysvětlit hypotézou neznámého záření, co však s tržní cenou v aktuálním čase?

Zkrátka a dobře, pochopil, že informace, které získával za pomocí doptávání se, nemůže poskytnout žádné neznámé fyzikální pole, nýbrž výhradně nějaká inteligentní bytost. Pokud se proto začneme ptát po původu těchto bytostí v kontextu bible, nalezneme stejnou odpověď jako v případě magie, věštectví či spiritismu - démoni. Proutkaření je tedy Bohem přísně zakázaným způsobem věštění, které se již od nepaměti používalo k věštbám a mj. ke hledání vody. Bůh skrze proroka Ozeáše žalostně konstatuje:

"Můj lid se doptává svého dřeva, jeho hůlka mu předpovídá; tak jej zavádí duch smilstva. Smilstvím se odvrací od svého Boha." Ozeáš 4:12

Jak ukazuje příběh Martina, je tato praxe velmi nebezpečná, neboť vede k duchovnímu zotročení a stále většímu démonickému vlivu na psychiku člověka. Obrácení psychotronici vypovídají, že mnozí jejich bývalí kolegové skončili v blázinci, nebo v horších případech spáchali sebevraždu. Toto všechno ukazuje na skutečnost, že křesťané nemohou pohlížet na proutkaření jako na bezpečnou a neškodnou záležitost. A to i za předpokladu, že existuje nějaká objektivní (neduchovní) síla zemského záření, která biologický život skutečně ovlivňuje. Pokud existuje, je citlivost na ni v těchto případech s největší pravděpodobností zprostředkována právě duchovním světem. A pokud neexistuje, jedná se rovnou o démonický klam, který je pro okultismus tak typický.

Závěrečné shrnutí

Ačkoliv je existence zemského záření přitažlivou neduchovní teorií, velmi mnoho indicií ukazuje na to, že se u proutkaření jedná o Bohem zakázanou a okultní techniku věštectví. I za předpokladu objektivní existence neznámého zemského záření lze z proutkařské praxe vypozorovat, že je velmi úzce spojena právě s okultismem. Proto je její provozování nebo využívání služeb proutkařů duchovním hazardem.