90. otázka - Jak se dívá Bůh na amulety, talismany, "svaté obrázky" apod.?

Od pradávna jsou amulety a různé talismany velmi oblíbenými artikly snad všech kultur a národů. Věřím, že i mnoho z vás nějaký předmět pro štěstí vlastní. Abychom mohli objektivně rozhodnout, jakou roli mají tyto předměty ve vztahu ke křesťanské víře, je nutné znát smysl jejich existence a původ. Jinými slovy - k čemu se používají a proč je lidé vyhledávají.

V rámci zjednodušení můžeme tyto předměty rozdělit na dvě základní kategorie: amulety a talismany. Amulet je předmět, který má svojí magickou silou chránit nositele před zlými duchy a vlivy. Talisman je naopak předmět, který má svému nositeli přinést pozitivní věci (štěstí, bohatství, zdraví apod.). Není jasně definovatelné, jaké předměty spadají do které skupiny. Amuletem či talismanem může být v podstatě cokoliv, od ptačího pírka, kamínku, obrázku, prstenu a mince přes ostatky mrtvých zvířat až po "neškodné" plyšáky pro štěstí.

V souvislosti s touto definicí a hledáním božího postoje si musíme zodpovědět následující otázky - kde máme hledat ochranu před zlými duchy (vlivy)? Kde máme hledat štěstí a úspěch? Kdo nebo co má moc nás ochránit? Odpověď talismanů a amuletů je jednoznačná - kousek kamene či suvenýru má magickou moc, která je schopna nás ochránit, nebo k nám přivolat štěstí. V lidech proto tyto předměty v masovém měřítku podporují pověrčivost a závislost na Bohem stvořených předmětech, které jsou samy o sobě mrtvé.

Toto všechno je však ve velmi silném kontrastu s tím, co si přeje živý Bůh, který chce mít s člověkem vzájemný a láskyplný vztah. Pokud si odpovíme na stejné otázky v kontextu křesťanství, zjistíme, že je to jenom Bůh, u kterého máme hledat ochranu, je to pouze Bůh, u kterého máme hledat naplnění a veškeré jistoty. Celý svůj život máme vložit do Jeho rukou a na Něj se cele spoléhat. Z tohoto důvodu Bůh v bibli používání těchto předmětů a spoléhání se na ně jednoznačně zakazuje. Jsou nazývány modlami a jsou pro Boha ohavností. Vedle toho nelze opomenout jejich význam při různých magických obřadech a jiných okultních úkonech, které jsou samy o sobě jednoznačně v zásadním rozporu s boží vůlí.

Proč tedy fungují?

Řada lidí, kteří mají s těmito předměty osobní zkušenost, se ptá, jak je možné, že fungují. Vedle obyčejného placeba zde můžeme hovořit o následujícím duchovním principu - upínám se k čemukoliv jinému než k Bohu = otevírám se Bohu nepřátelskému duchovnímu světu. Jednoduché a prosté. Satan a jeho démoni využívají pověrčivosti lidí již od nepaměti a řadu z nich na spousty generací těmito předměty zotročili. Pokud vkládáme náboženskou úctu a očekávání do mrtvých předmětů, vzdáváme se částečně boží ochrany (neboť ji hledáme jinde) a dáváme právo duchovním silám jednat v našem životě. Je však nutné podotknout, že všechny tyto předměty mají často spíše doplňkový význam a jejich hlavní problém spočívá mj. v tom, že samy o sobě vedou své nositele hlouběji do okultismu a ezoterických nauk. Dá se proto hovořit o jakémsi mezistupni k hlubšímu duchovnímu zotročení člověka.

Jsou všechny tyto předměty opravdu špatné?

Co třeba medvídek pro štěstí? Ten je také "magický"? Odpověď zní ne. Na plyšovém medvídku není nic špatného - jakmile do něj však budeme vkládat nějaké naděje, které mají duchovní přesah (přinese mi štěstí, dobrou známku, lásku apod.), pak už se jedná o modlu. Problém tedy mnohdy není v samotném předmětu, nýbrž v našem pohledu na tento předmět. Je mnoho věcí, které jsou samy o sobě neškodné, mohou se nám ale stát modlou, pokud do nich vkládáme svoji důvěru a nezdravá očekávání. V tomto širokém slova smyslu se pro nás může stát modlou i zaměstnání nebo třeba internet.

Jsou však také předměty, jejichž primárním účelem mají být magické účinky. Tyto všechny jsou bez rozdílu pro Boha ohavností. Často jsou velmi úzce spojeny s okultismem, ezoterikou či jinými náboženstvími, což samo o sobě odhaluje jejich Bohu nepřátelskou podstatu. Příkladem mohou být různé sošky bůžků (ať už Buddhy či egyptské suvenýry), lapače snů, magické kameny atd. Účel těchto předmětů je přímo odporující poselství křesťanství.

A co křesťanské kříže a "svaté obrázky"?

Především ve většinové římskokatolické či pravoslavné církvi jsou k vidění mnohé artikly, které se výše zmíněným předmětům velmi podobají. Může se jednat o křížky na krku, sošky a obrázky svatých, tělesné ostatky svatých, růžence, svěcenou vodu nebo tzv. medailonky "panenky Marie". Dokonce někteří kněží doporučují svým svěřencům modlitby ke svatým obrázkům či jiným relikviím (jakkoliv to obhajují tím, že se nemodlí k daným předmětům, ale k tomu, kdo je za nimi). Kdybyste se našich katolických či pravoslavných přátel zeptali, jaký názor na tyto předměty mají, jistě by je striktně oddělili od výše uvedených artiklů s magickým podtextem (ty oni také odmítají). Já však s jejich postojem nesouhlasím. V podstatě všechno zde uvedené totiž podle mého názoru slouží k úplně stejnému modlářství, které se Bohu protiví, jako jakékoliv jiné amulety a talismany (snad s výjimkou křížků, pokud jsou brány pouze jako symbol příslušnosti k božímu lidu a není na nich vyobrazen mrtvý Pán Ježíš). Tito lidé se domnívají, že Bůh koná skrze takto "svaté" předměty a tímto prosazuje svoji vůli nebo mají skrze svěcení nějakou zvláštní moc. Nejedná zde však Bůh křesťanství, jde o pouhé pohanské pověry. Pravý Bůh jedná přímo a jakoukoliv nezdravou závislost a uctívání předmětů zavrhuje, neboť Jej tyto předměty nahrazují.

Závěrečné shrnutí

Veškeré amulety a talismany (a to i pod nálepkou křesťanství) ve skutečnosti zastiňují a obsazují místo v lidském srdci, po kterém náš milující Bůh žárlivě touží. Odložte tedy tyto cetky a vložte svoji důvěru výhradně v Něj. On sám má moc vám dát mnohem více.