49. otázka - Ježíš o sobě přece nikdy neřekl, že je Bůh, ne?

Jedním z obvyklých argumentů proti křesťanství je ten, že si křesťané Ježíšovo božství vymysleli. Poukazují na skutečnost, že se za Boha Ježíš nikdy přímo neprohlašoval. V tomto mají pravdu. Nemáme žádný záznam o tom, že by o sobě Ježíš řekl něco ve smyslu: "Já jsem Bůh, všechny jsem vás stvořil." To ale ani v nejmenším neznamená, že můžeme celou věc prohlásit za uzavřenou. Ježíš se sice o svém božství nevyjadřoval přímo, učinil však nespočet nepřímých a nesporných prohlášení, ze kterých je nepochybné, že se za Boha považoval.

Tato oblast je velmi rozsáhlá a vyžaduje podrobné studium konkrétních biblických pasáží. K tomu však nemáme prostor. Dovolte mi tedy shrnout a zmínit nejdůležitější závěry, ze kterých jednoznačně Ježíšovo božství vyplývá. Pro zájemce o hlubší studium uvádím u části z nich biblické odkazy, ostatní uvádím bez odkazů [1, s. 252-259; 9].

1. Pán Ježíš má vlastnosti, které lze připsat pouze Bohu:

a) je věčný (Micheáš 5,1.2; Izajáš 9,4.5.6; Jan 6,47; Jan 17,5; Židům 13,8; 2. list Petrův 1,11)

b) je všemohoucí (Žalmy 33,6; Matouš 28,18; Zjevení Janovo 1,8; 4,8; 5,5)

c) je vševědoucí (Jan 1,48; 2,24-25; 16,30)

d) je všudypřítomný (Matouš 28,20; 18,20; Jan 14,23)

2. Pán Ježíš tvrdí, že je jedno s Bohem - Otcem:

Jan 1,18; 10,29.30.33.38; 14,11; 10,20; 16,15; 17,11

3. Pán Ježíš v různých "odstínech" říká (nebo druzí o Něm), že je Bůh:

Izajáš 9,5; Matouš 26,64; Jan 1,1.18; 5,18; 10,33; 20,28; Římanům 9,5; Filipským 2,6; Koloským 1,19; 2,9; 1. Timoteovi 3,16; Titovi 2,13; Židům 1,3.8.9; 1. list Janův 5,20; Zjevení Janovo 1,8; 4,8

4. Ježíš Kristus tvrdí, že víra v Otce je závislá na víře v Syna (je totožná):

Jan 5,23; 6,40; 15,23; 14,6; Matouš 11,27, 1. list Janův 2,23; 4,15

5. Ježíš sedí po pravici Boha Otce:

Žalmy 110,1; Matouš 26,64; Marek 16,19; Skutky apoštolů 7,55.56; Efeszkým 1,20; Koloským 3,1; Židům 1,3; 8,1; 10,12; Zjevení Janovo 3,21; 4,2; 5,6; 22,1.3

6. K Ježíši směřují modlitby, které náleží pouze Bohu:

Jan 14,13.14; Skutky apoštolů 3,6; 7,59.60; 1. Korintským 1,2; 1. list Janův 5,14; Římanům 10,13; Zjevení Janovo 6,10

7. Pán Ježíš Kristus odpouští hříchy, což nemůže nikdo jiný než Bůh

8. Svět byl stvořen skrze Pána Ježíše a pro Něj

9. Pán Ježíš pro sebe používal boží jména, zjevená ve Starém zákoně

10. Pán Ježíš nenapomenul ty, kteří Jej označovali za Boha

11. Pán Ježíš přijímá od lidí chválu, kterou Izrael mohl vzdávat pouze Bohu

12. Pána Ježíše neudržel hrob a byl vzkříšen

Tyto a mnohé jiné argumenty vytvářejí jednoznačný a nezpochybnitelný profil osobnosti Ježíše Krista - Bůh, který se stal člověkem. To je také důvod, proč byl umučen a zavražděn. Při jedné příležitosti, když prohlásil, že je s Bohem Otcem "jedno", jej chtěli Židé zabít. Zeptal se jich, proč to chtějí učinit. Oni mu odpověděli:

"Nechceme tě kamenovat pro dobrý skutek, ale pro rouhání: jsi člověk a tvrdíš, že jsi Bůh." Jan 10:33

Jinde po Ježíšově vzkříšení, když Jej spatřil pochybující Tomáš, prohlásil:

"Můj Pán a můj Bůh." Jan 20:28

Nutno podotknout, že jej Ježíš nenapomenul, naopak jeho slova nepřímo potvrdil. Ježíš tedy nebyl pouhou stvořenou bytostí, jak se snaží vyučovat např. muslimové či svědkové Jehovovi, podle Bible byl živým Bohem. Na závěr nechejme ještě jednou promluvit světoznámého křesťanského myslitele C. S. Lewise, který napsal:

"Velký historický problém spočívá v tom, jak podat vysvětlení Kristova života, výroků a vlivu, které by bylo přijatelnější než vysvětlení křesťanské.Rozpor mezi hloubkou a moudrostí jeho mravního učení na jedné straně a mezi jeho velikášstvím v jeho učení o Bohu na druhé straně nemůžeme - pokud Ježíš nebyl Bůh - uspokojivě vysvětlit. Proto všechny nekřesťanské hypotézy končí ve slepé uličce." [10, s. 113]

Závěrečné shrnutí

Bible v mnoha různých odstínech ukazuje na skutečnost, že je Ježíš součástí boží Trojice, živým Bohem, který se stal člověkem. Existují lidé a skupiny, které se tuto skutečnost snaží (např. manipulací s překlady bible) popírat, jejich závěry jsou však z pohledu biblické analýzy neudržitelné.