48. otázka - Jsou důkazy Ježíšova vzkříšení?

"Neznám žádný fakt z historie lidstva, který je pro nestranného vyšetřovatele prokázán plněji a lepšími důkazy všeho druhu, než to velké znamení, které nám Bůh dal, že Kristus zemřel a znovu vstal z mrtvých." 

Thomas Arnold, bývalý profesor historie v Rugby a Oxfordu, autor třísvazkové "Historie Říma" [6].

Dostáváme se k velmi významné a provokativní události, jež dala vzniknout mnoha zcela protichůdným postojům a emocím. Pro jedny je Ježíšovo vzkříšení neoddělitelným základem jejich víry a naděje ve věčný život, pro jiné však báchorkou a směšnou snahou manipulovat naivní vírou jednoduchých a neznalých jedinců.

Uveďme si kontroverzní výrok Sira Lionela Luckhoo, který byl pro svoji advokátní preciznost zapsán do Guinessovy knihy rekordů jako nejúspěšnější právník na světě. Tento právník si vzal na mušku jádro křesťanství - vzkříšení Ježíše. Po mnoha letech zkoumání dospěl k tomuto závěru:

"Musím jednoznačně prohlásit, že důkazy potvrzující vzkříšení Ježíše Krista jsou tak zdrcující, že neponechávají absolutně žádný prostor pro pochybnosti a vynucují si přijetí na základě důkazů." [2, s. 244]

Analýza argumentů, o které se Lionel Luckhoo (a mnoho jiných) opírají, by byla nad mé síly a možnosti této knihy. Dovolte mi však alespoň stručně nastínit hlavní důvody, které ve prospěch historického vzkříšení Pána Ježíše Krista svědčí.

Jak přívrženci, tak nepřátelé křesťanské víry uznávají, že vzkříšení Ježíše Krista je základním kamenem křesťanské víry. Apoštol Pavel jednou napsal: 

"A jestliže Kristus nebyl vzkříšen, pak je naše zvěst klamná, a klamná je i vaše víra." (1. Korintským 15,14).

Pavel stavěl celou svoji argumentaci na tělesném vzkříšení Ježíše Krista. Buď z mrtvých vstal, nebo nevstal. Vyvraťte tento pilíř křesťanské dogmatiky a zničíte tím křesťanství samotné. Dlužno podotknout, že se právě o toto již mnozí pokusili. Nejeden z nich však pod tíhou důkazů padl na kolena a uznal Ježíše za vzkříšeného a živého Boha.

Jak k tomu došlo? [7]

Ježíšova smrt byla veřejnou popravou na kříži. Náboženští vůdcové ji označili jako trest za rouhání. Podle Ježíše samotného bylo důvodem to, že tímto způsobem zaplatí za naše hříchy. Poté, co byl krutě mučen, byly Ježíšova zápěstí a nohy přibity ke kříži, na kterém visel a pomalu umíral udušením. Pak do jeho boku vrazili kopí s cílem potvrdit, že skutečně zemřel. Ježíšovo tělo bylo zabaleno do lněných pláten a nabalzamováno lepkavou směsí vonných látek, která vážila přes třicet kilogramů. Tělo umístili do hrobky vytesané ve skále a její vchod zabezpečili tím, že k němu pomocí pák přivalili jeden a půl až dvoutunový kámen. Protože Ježíš veřejně prohlásil, že za tři dny vstane z mrtvých, postavili ke vchodu stráž - vycvičené římské vojáky. Stráž na vchod pravděpodobně připevnila oficiální římskou pečeť, která hrobku označovala za majetek římské vlády.

Přes všechna tato opatření bylo tělo třetího dne pryč. Zbyla jen pohřební plátna. Balvan, který dříve vchod uzavíral, byl odvalen pryč.

Oficiální vysvětlení (biblické)

"Odevzdal jsem vám především, co jsem sám přijal, že Kristus zemřel za naše hříchy podle Písema byl pohřben; byl vzkříšen třetího dne podle Písem,ukázal se Petrovi, potom Dvanácti.Poté se ukázal více než pěti stům bratří najednou; většina z nich je posud na živu, někteří však již zesnuli.Pak se ukázal Jakubovi, potom všem apoštolům.Naposledy ze všech se jako nedochůdčeti ukázal i mně." (1 Korintským 15:3-8)

Alternativní teorie skeptiků [1, s. 318-423]

Skutečnost samotného tvrzení, že by mohl být někdo vzkříšen z mrtvých, je sama o sobě tak provokativní, že se ji většina lidí snaží přirozeně vysvětlit jinak. Nejčastější jsou následující teorie, ke kterým přikládám velmi stručný komentář.

1) Tělo ukradli Ježíšovi učedníci

Tuto teorii přibližuje i samotná Bible. V Matoušově evangeliu 28:11-15 se dozvídáme o úplatku, který poskytli židovští starší a velekněží římským strážím. Uplatili je, aby rozšiřovali očividnou lež, že při jejich spánku přišli učedníci a ukradli Ježíšovo tělo.

Problémy - tato teorie má velmi mnoho slabin. Římští vojáci by si rozhodně nedovolili usnout, učedníci by nemohli nepozorovaně odvalit obrovský kámen a v neposlední řadě, jak by mohli spící vojáci vědět, kdo kradl (když spali)? A mnoho dalších skutečností, které činí tuto teorii velmi nepravděpodobnou.

2) Tělo přestěhovaly židovské/římské autority

Zde narážíme opět na několik problémů. Především jde o motiv takového počinu. Apoštolové, kteří v Jeruzalémě odvážně hlásali vzkříšeného Krista, byli velkým trnem v oku autoritám. Ty je za to nenáviděly a snažily se jim v tom všemožně zabránit. Pokud by měly tělo, nebylo by nic jednoduššího než jej veřejně vystavit a tím křesťanství diskvalifikovat hned v jeho počátcích. To se však nikdy nestalo.

3) Teorie špatného hrobu

Tato teorie říká, že si očití svědkové jednoduše spletli hrob. To je však v kontextu známých faktů extrémně nepravděpodobné, nemluvě o skutečnosti, že by židovským autoritám nic nebránilo přijít k hrobu správnému a na mrtvého Ježíše poukázat.

4) Teorie bezvědomí

Zastánci této novodobé teorie tvrdí, že Ježíš ve skutečnosti nezemřel, pouze omdlel v důsledku mučení a ztráty krve (případně bylo bezvědomí vyvoláno drogami). Inu, dlužno podotknout, že je tato teorie možná více zázračná než skutečnost samotného vzkříšení. Posuďte sami - krutě vás bijí a mučí, jste vyčerpaní, nesete si vlastní kříž, tam vás popraví krutým způsobem, krvácíte a ztrácíte mnoho krve, padnete do bezvědomí, propíchnou vám bok, zabalí vás do pohřebních pláten, umístí do chladné a vlhké kobky, ve které ležíte několik dní. Poté se vysvobodíte, odvalíte těžký kámen, přemůžete vojáky a kráčíte po probodených nohou kilometry daleko...Upřímně - nemám víru tomuto tvrzení věřit.

Dokonce i německý kritik David Strauss, který není zastáncem názoru, že Ježíš vstal z mrtvých, odmítl tuto teorii jako neuvěřitelnou. Říká: 

"Není možné, aby osoba, která se polomrtvá vyplíží z hrobu, vleče se slabostí, nutně potřebuje lékaře, obvazy, ošetřování a rekonvalescenci, a která nakonec podlehne svému utrpení, dokázala učedníky přesvědčit, že je vítěz nad smrtí a hrobem, Pán života.[7

5) Teorie halucinací

Další z oblíbených teorií je, že měli učedníci halucinace, když viděli vzkříšeného Pána. Tato teorie však opět z mnoha důvodů neobstojí. Biblické záznamy ukazují, že se Ježíš při různých příležitostech ukazoval stovkám lidí (kolektivní halucinace vyloučena) na různých místech, v různých časových úsecích, a dokonce s učedníky i jedl. V neposlední řadě chyběla také psychologická podmínka víry, neboť se někteří svědkové přesvědčili o reálnosti Ježíše proti své vůli (např. "nevěřící" Tomáš).

Apoštolové se na Ježíšovo zjevení odvolávali jako na holý fakt, který nikdo nezpochybnil! V rámci svědectví se odvolávali na mnoho dosud žijících očitých svědků, kteří v době šíření evangelia byli ještě naživu. Jako by říkali skeptikům - nevěříte nám? Existují stovky očitých svědků, kteří Ježíše viděli - zeptejte se jich.

Velmi konkrétně se tématem Ježíšova ukřižování a podrobností okolo této události zabývá Lee Strobel v knize Kauza Kristus. Proto v případě zájmu o podrobnější studium doporučuji právě tento titul.

Zemřít pro lež?

V rámci této otázky je nutné si uvědomit i jiné zásadní skutečnosti. Jednou z nich je fakt, že prvotní křesťané a apoštolové byli ochotni kvůli víře ve vzkříšeného Ježíše zemřít velmi otřesnými způsoby. Pro svoji pravdu bylo ochotno zemřít již nespočet lidí, nevím však o nikom, kdo by byl ochoten zemřít bestiální smrtí pro vědomou lež. Téměř všichni apoštolové, kteří tvrdili, že se se vzkříšeným Ježíšem setkali, zemřeli násilnou smrtí. Spousty prvotních křesťanů postihl stejný úděl. Metody jejich popravy byly vskutku odporné - od řezání pilou, stahování z kůže zaživa až po ukřižování. Položme si proto následující otázku - jak by mohli být ochotni zemřít za tvrzení, že se setkali se vzkříšeným Ježíšem, pokud se tak skutečně nestalo? Po Ježíšově smrti se apoštolové rozutekli, vystrašení a zklamaní z toho, že Ježíš není tím, co si o Něm představovali. A najednou zásadní zvrat - nebojácně vystupují a hlásají, že Ježíš žije.

Lord Darling, bývalý anglický nejvyšší soudce, prohlásil: "Jádrem problému je, zda Ježíš byl, či nebyl tím, za koho se prohlašoval. Odpověď na tuto otázku nepochybně závisí na tom, zda byl, či nebyl vzkříšen. V této věci se po nás nechce, abychom měli slepou víru. Existuje tolik přesvědčivých důkazů pro vzkříšení - důkazů pozitivních i negativních, přímých i nepřímých - že žádná inteligentní porota na světě by nemohla dospět k jinému závěru, než že příběh o vzkříšení je pravdivý." [3, s. 62]

Celosvětově známý odborník na Nový zákon Tom Wright řekl: "Docházíme ke spolehlivému historickému závěru: Hrob byl prázdný a odehrála se celá řada 'setkání' nejenom mezi Ježíšem a jeho následovníky, ale také mezi Ježíšem a lidmi, kteří mezi jeho následovníky nepatřili. Co do historické spolehlivosti považuji tento závěr za stejně jistý jako tvrzení, že císař Augustus zemřel v roce 14 n. l. a ke zničení Jeruzaléma ošlo v roce 70 n. l." [8, s. 93]

Jak je možné, že událost, kterou moderní skeptická společnost ihned smete ze stolu jako pověru a vykonstruovanou náboženskou událost, označují takto významné a vzdělané osobnosti za nezpochybnitelnou a nevyvratitelnou? Proč se na školách neučí v hodinách dějepisu jako holý fakt? Odpověď nechám na vás...

Závěrečné shrnutí

Vzkříšení Ježíše Krista je historickou událostí, která je doložena mnoha přímými i nepřímými důkazy. Jakkoliv je pochopitelné, že se kritici snaží oficiální křesťanskou verzi vyvrátit, ve světle dostupných důkazů jejich teorie neobstojí.