39. otázka - Jak můžete věřit v Boha, který v Bibli přikazuje trest smrti?

Dalším kontroverzním tématem, kterým se budeme krátce zabývat, je institut trestu smrti nacházející se ve Starém zákoně. Tato praxe byla součástí smlouvy s Izraelem a byla nařízena samotným Bohem. Pro mnoho humanistů je trest smrti porušením základního lidského práva - práva na život. I mnozí křesťané s trestem smrti nesouhlasí, jiní váhají, někteří jej obhajují. Argumentů pro a proti není málo a oba názorové tábory mají v lecčem pravdu. Zde však nebudeme hovořit o trestu smrti jako takovém, nýbrž výhradně o starozákonní praxi izraelského národa.

Starý Zákon nařizoval trest smrti za několik různých přečinů. Některé z nich jsou pro mnoho lidí "pochopitelné", jiné jsou však pro dnešní společnost pochopitelné hůře. Ukažme si několik konkrétních příkladů:

- vražda (např. Exodus 21:12)

- únos (Exodus 21:16)

- sexuální styk se zvířetem (Exodus 22:18)

- cizoložství / nevěra (Leviticus 20:10)

- praktikovaná homosexualita (Leviticus 20:13)

- falešný prorok odrazující od víry v Boha (Deuteronomium 13:6)

- fyzické napadení či prokletí rodičů dětmi (Exodus 21:15,17), apod.

Jsem si vědom toho, že zvláště v dnešní společnosti, vyznačující se velmi uvolněnou morálkou, mohou tyto tresty znít velmi tvrdě a pohoršlivě. Ústy moderního člověka - zkrátka "netolerantní". A není divu. Vždyť mnohé z těchto přestupků podporujeme či tolerujeme. Tímto Bible říká jasné NE našim postojům a našemu chování. Proto pokud nechceme uznat vlastní chybu, musíme se hlasitě ozvat a s Bohem nesouhlasit.

Pokusím se na tuto oblast reagovat a budu se snažit Boží jednání pochopit. Učiním tak opět pomocí několika různých myšlenek.

1) Trest smrti již neplatí

Hned na úvod chci zdůraznit důležitou informaci - trest smrti byl součástí smlouvy s konkrétním národem a v konkrétní historické době. S příchodem Ježíše a novou smlouvou nejsou tato ustanovení již platná a Bohem vyžadovaná. Tvrzení, že Bible přikazuje trest smrti, a proto ji nemůžeme brát doslova, je tedy neopodstatněné a vytržené z teologického kontextu.

2) Odsouzeni jsme všichni

Jakkoliv se nám zdá trest smrti hrozný (mě nevyjímaje), je Bible v této oblasti nekompromisní. Jeden z univerzálních duchovních zákonů totiž říká následující:

"Mzdou hříchu je smrt." (Římanům 6:23)

Ve skutečnosti jsme před Bohem odsouzeni všichni. A to bez výjimky. Každý z nás má velmi dlouhý trestní záznam, který svědčí proti nám. Denně se proti Bohu, životu i druhým lidem na různý způsob proviňujeme tím, co děláme špatného, nebo také tím, že neděláme to, co bychom dělat měli. V kontrastu s boží svatostí a dokonalostí pak neobstojíme nikdo. Rozsudek byl vyhlášen nad každým z nás (ačkoliv nebude vykonán tak, jak požadoval Starý zákon u Izraelitů). Čeká nás smrt fyzická (jednou zahyneme stářím) a smrt duchovní spočívající v oddělení od zdroje života - Boha samotného. On však nechce, aby byl tento trest vykonán. Dokonce se snížil k tomu, aby za nás zaplatil výkupné. Výkupné zaplacené Jeho vlastní krví. Výše citovaný verš totiž pokračuje:

"...,ale darem Boží milosti je život věčný v Kristu Ježíši, našem Pánu."

Bůh je tedy velmi přísný a nekompromisní soudce. To je realita biblického sdělení, která se leckomu nelíbí. Ale to není vše. Je také milosrdný a milující. Proto je ochoten nám naše viny odpustit a dlužní úpis, svědčící proti nám, vymazat. Bible proto křesťanům vzkazuje toto:

"Když jste ještě byli mrtvi ve svých vinách a duchovně neobřezáni, probudil nás k životu spolu s ním /Ježíšem/ a všechny viny nám odpustil. Vymazal dlužní úpis, jehož ustanovení svědčila proti nám, a zcela jej zrušil tím, že jej přibil na kříž." (Koloským 2:13-14)

3) Neporušenost božího lidu

Praktická zkušenost nejen křesťanů ukazuje, jak zhoubné může být chování jednotlivce na celou skupinu. To lze vyjádřit několika příklady. Špetka kvasu prokvasí celé těsto, malá jiskra zažehne velký požár a rakovina, ta začíná taky u zvrhlého bujení několika málo buněk... V oblasti morální a duchovní tomu není jinak. Rčení "špatná společnost kazí dobré mravy" platí i zde a je možná hlavní odpovědí na naši palčivou otázku.

Je nutné si uvědomit, kým měl Izrael být. Tito lidé měli živého Boha ve svém středu, se všemi úžasnými výhodami, ale i riziky, které to přinášelo. Bůh skrze ně zamýšlel přivést do světa svého mesiáše a chtěl skrze ně ukázat, kým je. Proto bylo velmi důležité, aby Izrael zachovával mravní čistotu a svými kvalitami převyšoval okolní národy. Možná proto Bůh určil takto přísná pravidla. Kdyby tak neučinil, hodně rychle by Izrael "prokvasil", čímž by byl boží záměr narušen. Tuto skutečnost Bůh na některých místech dokresluje tím, že po takovém příkazu trestu dodává: "Tak odstraníš zlo ze svého středu." Toto byl tedy podle mě hlavní motiv tak přísného trestu.

4) Závažnost viny

Přísné tresty dal Bůh mimo jiné proto, aby ukázal na velkou závažnost lidské viny (hříchu). Dnešní společnost bere slovo "provinění" jako módní doplněk a sport. Bůh jej však bere velmi vážně a tímto vším nám ukazuje, že jej nebude přehlížet. Jistě, způsob a čas Jeho reakce bude jiný. V konečném důsledku však nebude rozdílu mezi tím, kdo byl před 3000 lety za znásilnění ukamenován, a tím, kdo se trestu za znásilnění v naší době vyhnul a zemřel v utěšeném stáří. Oba zaslouží z božího pohledu trest. Oba jej také dostanou (první dříve, druhý později).

5) Boží pohled na morálku a etiku

Otázku výrazně posunutých hranic morálky v moderní společnosti jsem již zmiňoval. Přesto musí zaznít i v kontextu této odpovědi. Boží měřítka toho, co je zdravé a co již nikoliv, byla dnešní společností výrazně posunuta a v některých případech i zničena. To však nemění nic na tom, že Bůh na svých standardech trvá. Jakkoliv si jako společnost odhlasujeme, že je to či ono chování morální, pokud je pro Boha ohavné, bude hodno odsouzení. Náš nesouhlas s tím nic neudělá.

6) Bůh má právo na život

Jak již bylo řečeno dříve, Bůh nám život dal a má také právo si jej vzít zpět. Ať se nám to líbí nebo ne, On je ten, kdo vytváří pravidla hry. Můžeme být jenom rádi, že tato pravidla dočasně uvolnil pro zachování naší svobody volby. V opačném případě bychom tady už dávno nebyli.

Závěrečné shrnutí

Institut trestu smrti, praktikovaný starověkým izraelským národem, ukazuje na skutečnost, jak moc vážně Bůh lidský hřích bere. V neposlední řadě zjevuje, jak moc mu záleželo na udržení morální čistoty svého vyvoleného lidu, skrze který měl přijít mesiáš zachraňující celé národy.