40. otázka - Kdy bude podle Bible konec světa?

Zaručeně jasných a pravdivých proroctví o konci světa bylo již nespočet. Pravdou zůstává snadno pozorovatelný fakt, že k žádnému konci ještě nedošlo. Jako pomocníka k výpočtům různých konkrétních dnů si mnozí berou právě Bibli. Když pak určené datum přijde a nic se neděje, jsou proroci zklamáni a snaží se zjistit, kde udělali ve výpočtu chybu, případně ohlásí datum nové.

Na úvod je třeba poznamenat, že ukončení tohoto světa se vším jeho zlem a zkažeností je skutečně ústředním tématem a důležitou nadějí křesťanů po celá staletí. Ježíš Kristus, samotný Bůh, před 2 000 lety přišel na tuto planetu jako pokorný služebník, připravený přinést nejvyšší oběť. Po Jeho smrti a zmrtvýchvstání však vystoupil zpět ke svému Otci (Bohu) a od té doby s Ním vládne a směřuje dějiny k jejich konci. Zaslíbil, že jednou přijde a celý svět postaví před Soud. 

Druhý příchod Ježíše Krista

Dokonce i první křesťané si mysleli, že je Ježíšův příchod již blízko. Jsou to však celá dlouhá staletí a stále nic. Podívejme se, co k tomu Bible říká:

"...Pán neotálí splnit svá zaslíbení, jak si to někteří vykládají, nýbrž má s námi trpělivost, protože si nepřeje, aby někdo zahynul, ale chce, aby všichni dospěli k pokání. Den Páně (pozn. druhý příchod Ježíše) přijde, jako přichází zloděj. Tehdy nebesa s rachotem zaniknou, vesmír se žárem roztaví a země se všemi lidskými činy bude postavena před soud." (2 Petrův 3:9-10)

"Není nutné, bratří, psát vám něco o době a hodině. Sami přece dobře víte, že den Páně přijde, jako přichází zloděj v noci. Až budou říkat 'je pokoj, nic nehrozí', tu je náhle přepadne zhouba jako bolest rodičku, a neuniknou." (1 Tesalonickým 5:1-3)

Sám Pán Ježíš to snad nemohl vystihnout lépe, když řekl toto (Matouš 24:42-44):

"Bděte tedy, protože nevíte, v který den váš Pán přijde. Uvažte přece: Kdyby hospodář věděl, v kterou noční hodinu přijde zloděj, bděl by a zabránil by mu vloupat se do domu. Proto i vy buďte připraveni, neboť Syn člověka přijde v hodinu, kdy se nenadějete."

Jaká je tedy odpověď na otázku: "Kdy to přijde?" "Bděte!" Nikoliv "snažte se vypočítat datum". Máme tento konec očekávat. Ať už se jednalo o křesťany před 1 000 lety, nebo o nás dnes. Smyslem tohoto příkazu je připravenost a jakási duchovní ostražitost. Přirovnání ke zloději nebo porodním bolestem je více než výmluvné. Obojí nás zaskočí zpravidla nepřipravené. Kdyby kdokoliv věděl, kdy přijde zloděj loupit, logicky bychom se připravili. Stejné je to i s datem konce světa - my jej neznáme. A ani jej znát nemáme.

Jakékoliv snahy o výpočet konce světa jsou tedy podle mého názoru zbytečné, protože si Bůh tuto dobu ponechává ve svých rukou. Křesťané konec světa toužebně očekávají, ale nevědí, kdy přijde. Možná dnes, zítra, za měsíc, za rok...za deset...padesát let?

Otázkou ale není, kdy bude konec světa pro všechny lidi. Otázka pro tebe, vážený čtenáři, je tato - kde skončíš, pokud pro tebe konec světa (např. při nehodě) nastane dnes? Čím se vykážeš před Bohem, před kterým staneš?

Závěrečné shrnutí

Na Bibli se při výpočtu posledního dne odvolávají mnozí. Samotná Bible však jakékoliv snahy o výpočty neschvaluje a vyzývá pouze k jeho očekávání a duchovní bdělosti. Tento den zcela jistě nastane, nevíme však kdy. Tvůj osobní konec světa může nastat již dnes, jsi proto připraven na setkání se svým Stvořitelem?