25. otázka - Má každý člověk své poslání (úkol), který má v životě splnit?

V předcházejících otázkách jsme se věnovali problematice osudu a smyslu života. Osud, jakožto předem daný úděl člověka, jsme z křesťanského pohledu zavrhli. O smyslu života jsme si pak řekli, že je jím vztah člověka s Bohem, pro který jsme byli stvořeni. Pokud tedy mé závěry z těchto otázek přijmete (alespoň hypoteticky), pak se nám vynoří otázka další.

Má tento Bůh nějaké konkrétní záměry i se mnou? Vstoupím-li do vztahu s Ním, co bude pak? Bude vše řídit pouze On? Nebo bude chtít pracovat skrze mne? A co nevěřící? Jsou to dobré otázky a věřím, že na odpověď můžeme nahlížet ve dvou rovinách. V každé z nich je odpověď jiná.

1. rovina - odpověď pro lidi, kteří nejsou s Bohem ve vztahu

Nejsem teolog, proto neumím vyjádřit výpověď bible na toto téma v celé její komplexnosti. Nicméně ze svého porozumění bibli vyvozuji následující - již z logiky věci Bůh nemůže plně zasahovat do života nevěřícího člověka. Ne, že by k tomu neměl moc. Chce-li však zachovat alespoň částečně naši svobodnou vůli, musí nás nechat jít vlastní cestou, pokud se tak rozhodneme. Z tohoto důvodu mohou nevěřící jen těžko splnit nějaké poslání, úkol nebo naplnit smysl svého života. Obecně vzato tedy můžeme říci, že svůj život promarní a minou se cíle. Věřím, že i pro ně má Bůh připraveny dobré skutky "šité na míru", nicméně je nemají možnost naplnit.

Zkuste si to představit na následujícím příkladu. Boží záměr s vaším životem je jako vlak. Vlak, který jede do konkrétních stanic a měst. Vy ovšem musíte do toho vlaku nastoupit. Pokud do něj nenastoupíte, do stanice nedojedete! Můžete se pokoušet tam dojít pěšky jinou cestou, nebo dokonce jít po kolejích za vlakem pěšky, nikdy však nedosáhnete stanice tak rychle a tak efektivně (pokud vůbec) jako tento vlak. Věřím, že stejné je to i s božím plánem pro náš život. Abychom jej naplnili, musíme nejprve "nastoupit" do vztahu s Ním a přestat se Mu vzpouzet a odmítat Jej.

Poznámka: V bibli se dočítáme, že si Bůh používal ke svým záměrům i nevěřící lidi. Příkladem může být faraon z biblické knihy Exodus nebo Nebúkadnesar, babylónský král z knihy Daniel. Oba si Bůh používal ke svým záměrům, přestože Mu nepatřili. Dokonce si je používal navzdory jejich vůli (aniž by to věděli). Možná bychom mohli říct, že jejich bezbožné skutky obrátil v dobro a ve svůj prospěch. Toto ale není předmětem našeho přemýšlení. Zde se jedná se o obecnou boží svrchovanou vůli v rámci národů nebo boží vůli v rámci Jím svěřených pravomocí a rolí (např. vedení země).

2. rovina - odpověď pro lidi, kteří do vztahu s Bohem vstoupili

"Jsme přece jeho dílo, v Kristu Ježíši stvořeni k tomu, abychom konali dobré skutky, které nám Bůh připravil." (Efezským 2:10)

Zde odpověď zní jednoznačně ano. Bůh má s každým člověkem, který je s Ním ve vztahu, svůj konkrétní a individuální plán. V tomto zkaženém a zraněném světě je tolik práce. Tolik zraněných srdcí, tolik bolesti, tolik utrpení, tolik beznaděje. A Bůh je ten, kdo chce do toho vstoupit, a rozhodl se, že tak učiní za pomoci lidské spolupráce.

Obecně bychom mohli říci, že boží vůlí pro život každého věřícího člověka je šíření lásky a pokoje ve světě, kde panuje nenávist a duchovní chaos. Toto zahrnuje velmi významný prvek - zvěstování přicházejícího Soudu, ale také dobré zprávy o božím smíření pro padlé lidstvo. Šíření zprávy o naději, kterou stále ještě máme, naději o Bohu, který se stal člověkem, Ježíši Kristu.

V rámci této obecné vůle však máme každý individuální cestu. Do jaké míry ji naplníme, záleží na tom, jak moc to s Bohem myslíme vážně. Není totiž křesťan jako křesťan. Někteří jsou horlivější, jiní méně. Je mnoho křesťanů, kteří žijí v různých kompromisech s boží vůlí nebo jen neochotně nechávají Boha měnit jejich charakter.

Účel našeho života

Možná si můžeme představit užitečnou analogii, kterou bible používá. Je jí práce hrnčíře, který tvoří různé nádoby. My jsme hlína, Bůh hrnčíř. Každou nádobu pak tvoří jinak. Některou tvoří ke všedním účelům, jinou pro výjimečné události. Stejně tak to Bůh dělá s námi. S někým z nás má velmi významné záměry, s jinými pouze všední. Ať už jsme ale křesťany, kteří jsou povoláním popeláři nebo prezidenti, každý máme mnoho příležitostí v rámci své životní role změnit nejen sebe, ale i své okolí a přispět tak k budování Božího království. Všichni jsme si také před Bohem rovni a jeden se nemůžeme povyšovat nad druhého.

Do jaké míry naplníme Bohem připravené skutky, záleží v neposlední řadě na tom, jak moc "tvárnou" hlínou budeme. Necháme se Bohem formovat a budeme poddajnou hlínou, nebo se budeme v různé intenzitě vzpouzet a staneme se netvárnou hroudou, ze které Bůh nebude moci učinit nádobu, kterou sám chce?

Pokud chcete naplnit skutky, které pro vás Bůh připravil, musíte nastoupit do vlaku se jménem "Vztah s Bohem". Poté denně hledat Jeho vůli, nechat proměňovat svůj charakter a jít tam, kam vás pošle, a do situací/rolí, do kterých vás postaví. Pak svůj život nepromarníte a přiblížíte se naplnění cíle, který pro váš život Bůh připravil.

Závěrečné shrnutí

Ačkoliv Bůh zasahuje v různé míře do života každého člověka a může si ke svým záměrům použít i skutky svých nepřátel, má specifický plán pro každého svého následovníka. Tento plán naplníme tehdy, když Bohu řekneme své ano a poddáme se Jeho vedení a autoritě.