99. otázka - Co mám dělat, když jsem se zapletl/a do okultismu? Jak z toho ven?

Dovolte mi, abych shrnul všechna nebezpečí a následky kontaktu s okultismem, o kterých jsme hovořili v předchozích otázkách:

1) Narušení vztahu a komunikace s Bohem - u křesťanů nebo u těch, kteří se křesťany chtějí stát. Tito lidé mají problém se jménem Ježíš, s návštěvou bohoslužeb, s modlitbou, čtením bible apod. Přichází obecný úpadek duchovních sil a radosti ze vztahu s Bohem.

2) Morální a psychické poruchy až devastace osobnosti - lidé věnující se okultním praktikám nebo jejich klienti podléhají velmi často negativním psychickým změnám, někdy až úplnému psychickému zhroucení. Typické jsou deprese, agresivita, strach, sexuální úchylky nebo náklonnost k sebevraždě. Dalším specifickým znakem je skutečnost, že pokud sledujete tyto lidi dlouhodobě, často se mění jejich charakter, začínají se chovat nepřirozeně, necitlivě a mají zvláštní názory.

3) Fyzické následky (nemoci), často na orgánech zraku a sluchu a v oblastech vegetativního nervstva. Podoba nemoci bývá někdy velmi bizarní a nelze stanovit přesnou diagnózu. Jindy se může jednat o běžné nemoci v celé její široké škále, od cukrovky až po rakovinu. Podotýkám však, že ne všechny nemoci jsou u těchto osob nutně démonického původu.

4) Okultní zatížení - lidé navštěvující léčitele či jiné okultisty získávají někdy sami okultní schopnosti nebo se v jejich domech posléze začínají dít nevysvětlitelné jevy, jako klepání, kroky, různá zjevení, zjevování duchů ve snech, nevysvětlitelné náhody apod.

Nelze tedy následky démonického zatížení nikterak paušalizovat. Někteří bývalí okultisté vydávají svědectví, že se jim dlouhá léta vedlo dobře. Cítili se šťastní, naplnění, úspěšní a uznávaní - tedy bez zjevných negativních následků. Výrazné změny a negativní následky přinesla až jejich snaha z okultismu vystoupit, nebo otevřený zájem o křesťanství. Tehdy démoni vyšli ze skrytu a snažili se zamezit své oběti přístup k Bohu. Jiní však vydávají svědectví, že zhoršení a rozklad jejich osobnosti nastával téměř okamžitě po prvním kontaktu s těmito praktikami. Velkým nebezpečím je, že jsou tyto následky často skryté a někdy postupné. A i když jsou rychlé, málokoho si je spojí s okultním chováním. Jeden z vysvobozených okultistů o tom vypráví následující:

"Následků okultismu si pravděpodobně nevšimne nikdo, kdo je v jeho zajetí. Sám jsem si je uvědomil až po svém obrácení k Bohu. V době, kdy jsem se věnoval psychotronice, u mne došlo k velkému snížení mentálních schopností a co je ještě horší - ke ztrátě citu. Psychologie tento stav nazývá "kamenným srdcem". Bylo mi např. úplně jedno, co se stane i s mými nejbližšími. Nic se mne nedokázalo dotknout. Jako bych měl opravdu kamenné srdce."

I zde však zdůrazňuji, že bychom měli být opatrní v tom, abychom neviděli a nehledali za každým neznámým jevem, problémem či chorobou démonický původ. Démoni mají radost z toho, když jejich existenci lidé (případně křesťané) popírají, ale také tehdy, když se jimi zabývají až příliš. Na tomto místě platí ono biblické: 

"Všecko zkoumejte, dobrého se držte." 1 Tesalonickým 5:21, 

Stejně jako zdravý selský rozum radící: "Neexperimentujte s ničím, čehož původ neznáte..."

Myslím, že mě obtěžují démoni, nebo jsem pod jejich vlivem, jak si mám pomoci?

Pokud víte, že něco není ve vašem životě v pořádku, a je to dokonce provázeno nevysvětlitelnými jevy či psychickými stavy, pak je na místě otázka - co s tím?

Mám pro vás dobrou zprávu - ať jste v jakkoliv zlé situaci a ať jste byli otroky satana jakkoliv dlouho, Pán Ježíš Kristus a Jeho oběť na kříži má nepředstavitelně větší moc a váhu. Bůh má pro vás řešení a vaše osvobození je možné. Ježíš Kristus porazil satana i celou říši temnoty. Je Bohem, který drží každý atom tohoto vesmíru pohromadě. Jsou mu poddány i veškeré duchovní bytosti, včetně satana samotného.

Jak na to?

V první řadě chci zdůraznit, že v mnoha případech si sami nepomůžete. Musíte vyhledat živé křesťanské společenství, kde jsou lidé věnující se tzv. "službě osvobození", nebo alespoň horliví křesťané, kteří třeba úplně nerozumí této službě, ale alespoň budou umět pomoci s přijetím Pána Ježíše a podpoří vás svými modlitbami - i to je významná pomoc.

Tato služba je obecně známá jako exorcismus. V myslích lidí je však zakořeněna pokřivená a často nepravdivá představa o tom, jak osvobození musí probíhat. Mnozí se domnívají, že musí jít za speciálně obdarovaným katolickým knězem, kterých je v ČR jen několik, a musí dojít k předem určenému rituálu. To je však z velké části mylná představa, žel bohatě podporovaná médii.

V obecném slova smyslu dal Pán Ježíš autoritu nad démony každému znovuzrozenému křesťanovi. Je však pravdou, že ne každý je obdarovaný touto velmi specifickou službou. Navíc je důležité, aby takový křesťan měl pevný vztah s Pánem Ježíšem, byl si vědom, co dělá, a v této problematice se orientoval. Tato služba je totiž otevřeným bojem proti neviditelným mocnostem temnoty a není radno si s nimi zahrávat.

Je přesto smutnou skutečností, že jedním ze základních problémů mnoha křesťanských církví u nás je nedostatek informací o okultismu, jeho metodách, následcích pro člověka a způsobech, jak takto postiženým jedincům pomoci. Proto může být hledání takového společenství obtížnější. Ve větších městech byste však měli zpravidla na tyto křesťany narazit. Pokud budete upřímně toužit po Bohu a Jeho svobodě, proste Jej a On vás dříve či později k někomu takovému přivede, nebo vás dokonce může osvobodit i bez pomoci druhých.

Pro úplnost uvedu několik obecných fází, kterými je vhodné za cestou ke svobodě projít (nikoliv nezbytně v daném pořadí).

1) Identifikace problému - může proběhnout formou rozhovoru. Cílem je zjistit, zda jsou problémy skutečně důsledkem démonického povázání, nebo dokonce posednutí. Ideální je přítomnost křesťana s dary Ducha svatého, který může mít dar rozlišování duchů, nebo přímo zjevení skrytých skutečností o příčině daného problému.

Velmi důležité je, aby takto povázaný člověk sám chtěl se svým stavem něco dělat a přijmout boží svobodu.

2) Zřeknutí se práv satana - je důležité, aby si postižený člověk uvědomoval, že účast na okultismu je vážným hříchem, který se Bohu hnusí. Tímto jednáním se člověk otevřel duchovnímu světu, a démonům tak dal, byť často nevědomky, práva působit v jeho životě. Je to něco jako smlouva - démoni nám poslouží (uzdravením, slávou, úlevou, schopnostmi, mocí...), ale zároveň si také mnohé nárokují. Je tedy nutné tuto "smlouvu" zrušit a učinit smlouvu novou - s živým Bohem, Pánem Ježíšem (to v případě, kdy člověk není křesťanem).

A ačkoliv to mnoho křesťanů popírá, praxe ukazuje, že se mohou pod démonické povázání dostat i oni svojí účastí na okultních praktikách či bezbožným životem. Zde je postup podobný. Je potřeba tyto skutky Bohu vyznat jako provinění a prosit Jej o odpuštění. Zároveň se otevřeně zříci všeho, co s okultní činností souvisí. Je potřeba s tímto radikálně skoncovat a satanovi vzít veškerá jeho práva na váš život. Samozřejmostí je ukončení jakékoliv okultní činnosti. Nesmíte se účastnit žádných spiritistických seancí, zasvěcování, léčitelských praktik, číst horoskopy, používat nadpřirozené schopnosti apod. Je třeba se také zbavit všeho (nejlépe zničit, je-li to možné a je-li to vaším majetkem), co s okultismem souvisí a co máte ve své domácnosti (okultní knihy, snáře, sošky bůžků, domácí oltáře apod.).

Poznámka - Tento bod platí také pro extrémní případy, kdy např. satanisté vědomě uzavírají "nezrušitelnou" smlouvu se satanem stvrzenou krví a poté se domnívají, že ji nelze zrušit. Krev Pána Ježíše a Jeho nabídka má však v právním slova smyslu absolutní přednost před čímkoliv jiným.

3) Smlouva s živým Bohem - je naprosto nezbytné, aby člověk toužící po svobodě přijal Pána Ježíše jako svého Boha a Spasitele. Je nutné vytvořit novou smlouvu, která vzniká vírou a přijetím Pána Ježíše do jeho života (viz otázka č. 51). Tímto dochází k duchovnímu znovuzrození a člověk se stává božím dítětem a Jeho vlastnictvím. Nyní máte téměř vyhráno.

Zde však v praxi dochází k mnoha problémům, zvláště u jedinců se silnějším démonickým povázáním. Zkušenosti křesťanských poradců ukazují, že pokud chtějí tito lidé odevzdat své životy Pánu Ježíši, démoni jim v tom někdy všemožně brání. V některých případech upadnou do transu, jindy nedokáží mluvit či je jim jinak bráněno v přijetí boží záchrany. Právě zde je proto nutné ve jménu Pána Ježíše démony svázat a zakázat jim v dané chvíli působit (k tomu je však potřeba dalších křesťanů). Potom pokračovat v modlitbě za přijetí Pána Ježíše a Jeho odpuštění.

4) Služba osvobození - mnoho křesťanů věří, že přijetím Pána Ježíše ztrácí satan veškeré nároky a člověk je od veškerého vlivu démonů svobodný. V některých případech tomu tak skutečně je, mnohdy však realita ukazuje, že problémy spojené s okultním zatížením přetrvávají a jsou přerušeny až po otevřeném vyhnání démonických sil ve jménu Pána Ježíše. Věřím, že základem je hluboká upřímná touha po Bohu a Jeho svobodě. Bůh ze své milosti může proto člověka osvobodit i bez tohoto kroku. Zde jistě platí biblické zaslíbení:

"Podřiďte se tedy Bohu. Vzepřete se ďáblu a uteče od vás, přibližte se k Bohu a přiblíží se k vám." Jakubův 4:7

Přesto věřím (a mnoho praktických životních zkušeností to dokazuje), že je na tomto místě vhodné, aby danému člověku (nejlépe zralý a uvědomělý) křesťan vyhlásil boží svobodu, kterou Ježíš dotyčnému svojí obětí zajistil. Ve jménu Pána Ježíše pak přikázal všem démonům, aby odešli, a zakázal jim jakékoliv další působení v životě daného člověka.

5) Vypořádání života - je samozřejmostí, že se takto osvobozený člověk bude snažit o vyřešení svého života a vztahů. Narušené vztahy obnoví, za křivdy se omluví apod. Zkrátka a dobře, dát si do pořádku v rámci svých možností i minulost.

I poté, co je člověk takto osvobozen, je po zbytek svého života vystaven různým pokušením a životním výzvám. Je nutné stát na svobodě, kterou nám Pán Ježíš na kříži vydobyl. V některých případech (u silně okultně povázaných jedinců) se démoni vracejí a snaží se "dobýt ztracené pozice". Už však nejsou "uvnitř" člověka, protože ztratili svá práva, ale mohou na nás útočit "zvenku" - ostatně jako na kohokoliv jiného. Zde však mají křesťané duchovní zbraně a mohou svými pevnými postoji založenými na Božím slově takovým útokům odolat. Ne vždy také některé druhy nemocí či povázaností odejdou ihned, je tedy nutné nějakou dobu proti nim bojovat a držet se vítězství Pána Ježíše. To však již překračuje rámec této knihy.

Celý postup osvobození je ve skutečnosti velmi jednoduchý. Není potřeba žádných speciálních rituálů, žádných speciálních církevních představitelů ani náboženských formulek nebo předmětů. Celé osvobození padá a stojí na upřímném vyznání svých vin, zřeknutí se práv satana, přijetí Pána Ježíše jako svého Spasitele a případně vyhnání démonů v autoritě Pána Ježíše. Někdy celý proces trvá pár minut, jindy mnohem déle. Vždy záleží na situaci a konkrétním duchovním stavu povázaného člověka.

V praxi můžete také narazit na exorcisty, kteří neberou v potaz důležitost vědomého vyznání hříchů, zřeknutí se práv satana a přijetí Božího odpuštění. Tito někdy otevřeně a přímo konfrontují démony a přikazují jim, aby odešli bez toho, aniž by sám postižený člověk učinil výše uvedené (velmi důležité) kroky. Takové služby mohou, a nemusí být úspěšné, jsou však často doprovázeny různými nepříjemnými démonickými projevy a odporem. Pokud však člověk vědomě vyznává svá provinění, vědomě se jich zříká a rovněž vědomě přijímá Boží odpuštění a svobodu, pak k těmto projevům velmi často vůbec nedochází. Celý proces probíhá v klidu a lidé po jeho dokončení pociťují úlevu a Boží pokoj. Pro bližší informace doporučuji např. kázaní bratra Barkociho na toto téma, která jsou k dispozici volně na internetu.

Bible nám přikazuje:

"Budeš se dokonale držet Hospodina, svého Boha. Tyto pronárody, které si podrobíš, poslouchají mrakopravce a věštce, ale tobě to Hospodin, tvůj Bůh, nedovolil. Hospodin, tvůj Bůh, ti povolá z tvého středu, z tvých bratří, proroka jako jsem já. Jeho budete poslouchat." Deuteronomium 18:13-15

Tím "prorokem" je Ježíš. On je pravdou, cestou i životem. Je světlem pro naše životní cesty a je útočištěm, ve kterém se můžeme skrýt. On je Bůh, který nás miluje a touží nám přinést život v hojnosti.

Závěrečné shrnutí

Pokud toužíte po boží svobodě a chcete se zbavit vlivu démonů ve vašich životech, musíte svůj život podřídit Bohu, odevzdat jej do rukou Pána Ježíše a věřit Jeho slovům a zaslíbením. V případech vážnějších duchovních povázání, nebo dokonce posednutí je poté téměř nutné, aby službu vysvobození vykonali zralí a upřímní křesťané, kteří s tímto druhem pomoci mají zkušenosti.