63. otázka - Kdo je křesťan?

"Těm pak, kteří ho přijali a věří v jeho jméno, dal moc stát se božími dětmi. Ti se nenarodili, jen jako se rodí lidé, jako děti pozemských otců, nýbrž se narodili z Boha."(Jan 1,12-13)

Křesťanství je tvořeno lidmi, kteří jej vyznávají. Bude proto vhodné si stručně objasnit, kdo křesťanem je, kdo není a jak se jím člověk stává. Mnozí lidé hlásící se ke křesťanství svou víru odvozují např. od skutečnosti, že chodí do kostela, patří k nějaké církvi, že se narodili v křesťanské rodině, že byli jako miminko pokřtěni, že rozumem přijali určitý soubor vyznání víry nebo že praktikují určité náboženské aktivity. Žel, u mnoha z nich se jedná o pouhý sebeklam. Nic z toho z vás křesťana neudělá. Tak, jako se z vás nestane auto, pokud budete chodit pravidelně do své garáže, nestane se z vás ani křesťan, pokud budete chodit pravidelně do kostela. 

Křesťan je podle Bible ten, kdo je učedníkem a následovníkem Ježíše Krista (křesťan = kristovec). To obsahuje dvě základní složky, které bez sebe nemohou existovat.

  1. složka rozumová

  2. složka vůle (srdce) a praxe

Rozumová složka zahrnuje rozumové přijetí základních skutečností o Bohu, Ježíši Kristu, Bibli a naší záchraně z prokletí hříchu. Existuje spousta lidí, kteří chodí pravidelně do kostela a svým rozumem přijímají určité věroučné pravdy. To je v pořádku, ale samo o sobě to nestačí. Když tento stav dovedeme do extrému, mohli bychom na základě toho prohlásit za křesťana i samotného satana se všemi jeho démony, neboť i oni věří, že Bůh existuje, Ježíš je Pán, Bible je Bohem inspirovaná apod. (resp. oni věřit nemusí, oni to vědí...). Je zde nutná také složka vůle a změny života.

Ježíš řekl: "Kdo chce jít za mnou, zapři sám sebe, vezmi svůj kříž a následuj mne.(Matouš 16,24)

Na základě našeho rozhodnutí a hluboké touhy po změně našeho života přijímáme Ježíše Krista za svrchovaného Pána nad naším životem. Jinými slovy předáváme Mu "otěže" našeho života.

Křesťan je tedy velmi stručně řečeno ten, kdo:

  • věří v jednoho Boha, který se zjevil v Bibli, a uvěřil v Ježíše Krista - tzn. kým byl, že pro nás zemřel na kříži, byl vzkříšen a nyní panuje po pravici Otce.
  • prožil osobní a jedinečné obrácení (tzv. znovuzrození) tím, že přijal Ježíše jako Pána a Spasitele svého života, vložil do Jeho rukou svoji důvěru a touží žít tak, jak žil On sám.
  • uznal před Bohem svá provinění (hříchy) a upřímně jich litoval. Poprosil Boha o odpuštění a přijal vírou skutečnost, že mu jsou všechny hříchy, na základě oběti Pána Ježíše, odpuštěny.
  • se snaží milovat Boha i lidi a zachovává boží principy a přikázání.
  • není dokonalý! Často chybuje a podléhá svým přirozeným hříšným sklonům. Tohoto stavu si je však dobře vědom a usiluje ve spolupráci s Bohem o svoji vnitřní proměnu a změnu charakteru.

Toto je charakteristika křesťana hluboce vyvěrající ze samotného poselství Bible. Jak již sami tušíte, opravdových křesťanů je ve skutečnosti mnohem méně, než se zdá. Není to však nic, na co sám Pán Ježíš neupozorňoval: 

"Vejděte těsnou branou; prostorná je brána a široká cesta, která vede do záhuby; a mnoho je těch, kdo tudy vcházejí. Těsná je brána a úzká cesta, která vede k životu, a málokdo ji nalézá.(Matouš 7,13-14)

"Ne každý, kdo mi říká 'Pane, Pane', vejde do království nebeského; ale ten, kdo činí vůli mého Otce v nebesích. Mnozí mi řeknou v onen den: 'Pane, Pane, což jsme ve tvém jménu neprorokovali a ve tvém jménu nevymítali zlé duchy a ve tvém jménu neučinili mnoho mocných činů?' A tehdy já prohlásím: 'Nikdy jsem vás neznal; jděte ode mne, kdo se dopouštíte nepravosti.'(Matouš 7,21-23

Např. v České republice se podle posledního sčítání lidu (2011) ke křesťanství hlásí něco přes milion obyvatel. Své pravé následovníky zná pouze Bůh, na základě různého pozorování a biblických měřítek se však obávám, že z tohoto čísla je skutečných znovuzrozených křesťanů jenom několik desítek tisíc! Tímto vzniká mezi veřejností obrovský prostor pro tvorbu předsudků a mylného obrazu o křesťanství. Mnozí "papíroví" křesťané (jak se jim někdy říká) totiž o křesťanství prezentují svému okolí falešný obraz duchovní reality.

Závěrečné shrnutí

Křesťan je ten, kdo si hluboce uvědomuje svoji ztracenost, věří v jednoho Boha, přijal Ježíše Krista za svého Pána a zachránce života a zachovává jeho přikázání a principy, které zjevil ve svém Slově.