57. otázka - Nemohl si Bůh použít evoluci jako nástroj při stvoření světa?

Ano, z čistě hypotetického pohledu jistě mohl. Nicméně by se nejednalo podle mého názoru o Boha, který se zjevuje v Bibli. Mnozí křesťané a věřící vědci však tuto teorii tzv. "teistické evoluce" zastávají. Jejím jádrem je myšlenka, kdy se Bůh aktivně podílel na tvorbě světa pomocí evolučních procesů nebo tyto procesy přinejmenším kdysi sám nastartoval. Líčení Bible o původu světa a hříchu je pak pouze jakousi alegorií bez historického přesahu. Ačkoliv považuji z mnoha důvodů tuto teorii za nekřesťanskou, rozumím důvodům, proč ji mnozí křesťané (a jiní) zastávají (viz předešlá otázka). Nelze se proto divit těmto ústupkům a kompromisům. Věřící se prostě v dobré víře domnívají, že "ti vědci" přece musejí mít pravdu a oni by ze sebe svými pochybnostmi neměli "dělat hlupáky" a víře podle jejich názoru škodit. Zkrátka a dobře, mnoho křesťanů raději vykládají Bibli podle současného vědeckého "poznání", nikoliv naopak. Z mnoha důvodů věřím, že tato teorie nemůže obstát ani ve světle vědeckého poznání, ani z hlediska základní křesťanské věrouky. Teorie teistické evoluce je podle mého názoru (a nejsem sám) znásilněním a rozmělněním biblických textů. V konečném důsledku také tvrzením, že je Ježíš lhářem, neboť se na události a osoby zmíněné v knize Genesis odvolával jako na reálné a historické skutečnosti, nikoliv jako na alegorii.

Pokusím se tedy stručně uvést hlavní důvody proti této teorii:

1) Vědecká fakta svědčící proti evoluční teorii

Do tohoto důvodu lze shrnout všechny argumenty, které zaznívají v celé této sérii otázek týkajících se vědy a víry. Evoluční teorie je pouze nafouknutou bublinou, která je skutečně pouhou neprokázanou a nedokazatelnou hypotézou stojící na mnoha předpokladech a předem přijatých (neověřených) závěrech.

2) Existuje velmi mnoho věřících vědců odmítajících evoluční teorii

Ačkoliv je vědců otevřeně odmítajících evoluci méně ("jen" několik tisíc), tvoří přesto nezanedbatelný hlas, který by žádného poctivého hledače pravdy neměl nechat v klidu. Jak je možné, že zástupy vědců z celého světa, včetně nositelů Nobelovy ceny a absolventů nejprestižnějších světových univerzit odmítají "zcela jasně prokázanou" teorii? Tady je něco špatně! Buďto jsou všichni obelhaní, blázni a lžou, nebo se zde jedná o podstatný argument, že s oněmi "nevyvratitelnými" důkazy pro evoluční teorii není něco v pořádku. Jako věřící křesťan proto můžu evoluční teorii s klidným svědomím zavrhnout a nemusím se bát, že bych tímto spáchal intelektuální sebevraždu (ačkoliv si mnozí myslí pravý opak).

3) Teologické argumenty

Polemika o důvodech, proč by měli křesťané odmítnout evoluční teorii, je relativně obsáhlá a překračuje rámec této knihy, omezím se proto pouze na několik zjednodušujících bodů a otázek k zamyšlení:

  • Bible říká, že když Bůh stvořil člověka a přírodu, bylo všechno velmi DOBRÉ. Jak může být podle Boha dobré to, že miliony let vznikala příroda, jejímž hlavním hnacím motorem byla smrt, násilí, beznaděj a nemilosrdnost?
  • Největším tématem biblické zvěsti je smrt. Podle Bible je smrt následkem hříchu a pádu prvních lidí. Sám Ježíš ji musel osobně zakusit, aby mohla být poražena. Podle zastánců teistické evoluce však Bůh použil smrti (svého nepřítele), která nebyla Jeho plánem, jako nástroj své tvorby a ještě ji podle nich nazývá "dobrou". Věřící zastánci evoluce oponují, že pád člověka přinesl duchovní smrt (nikoliv fyzickou, která byla podle nich odjakživa). Z kontextu biblických textů je však zřejmé, že jde jak o smrt duchovní, tak fyzickou.
  • Bible hovoří, že strom se pozná po ovoci. Evoluční teorie je jedním z hlavních viníků, proč miliony lidí odpadly od víry v Boha a nahradili Jej materialismem. Jinými následky jsou stovky milionů mrtvých, kteří byli oběťmi pomatenců ovlivněných evoluční teorií, jako byl Lenin, Hitler, Stalin nebo Mao Ce-Tung, a dále miliony dětí zabitých při potratech. Je tento "strom" božím produktem podle Jeho vůle?
  • Bůh v Bibli na mnohý způsob tvoří "naráz", okamžitě a rychle. Nepotřebuje miliony let k tomu, aby vytvořil nějaké dílo. Uzdravování, kříšení z mrtvých a mnoho jiného vykazuje prvky moci a okamžitých změn na buněčné úrovni člověka. Dokonce událost, která čeká všechny pravé křesťany v době konce světa (proměna nového těla na mnohem složitější), nastane podle Bible "naráz" (1. Korintským 15,52). Proč by tedy Bůh tvořil na počátku jiným způsobem? Inteligence nepotřebuje pracovat formou pokus-omyl po miliony let, ta může věci činit ihned.

Závěrečné shrnutí

Teorie teistické evoluce je především v liberálních křesťanských kruzích široce rozšířena a mnozí křesťané v ní vidí věrohodný kompromis mezi vírou v Boha a moderní vědou. Podle názorů mnoha křesťanských myslitelů a vědců však tato teorie nemůže obstát ani po stránce vědeckých, ani teologických argumentů.