42. otázka - Nediskriminuje snad Bible ženy?

Nejsou muži něco více? Není v Bibli s ženami zacházeno jako s hadry? Tyto a další podobné argumenty jsou součástí tradiční protikřesťanské kritiky a jsou při diskuzi o víře nezřídka používány. Domnívám se, že hlavním zdrojem udržujícím tuto kritiku naživu, nejsou texty Bible, ale jejich ignorování a neposlušnost božím příkazům ze strany nás mužů. Je totiž pravda, že se mnoho mužů k ženám chová naprosto nepřijatelně, uráží je, ponižují, vydírají a na mnohý způsob jim ubližují. Někteří toto chování dokonce Biblí ospravedlňují. Proto chápu, proč jsou někteří lidé rozzlobeni. Bůh však za to nemůže.

Ano, pokud budete číst některé pasáže povrchně a budete je vytrhávat z kontextu, skutečně výroky snižující role ženy naleznete. Bible se ovšem k tomuto tématu přímo či nepřímo vyjadřuje v mnoha odstínech, které tvoří velmi odlišné sdělení, než nám předkládají její kritici. Je to podobné jako s mícháním barev. Vezměme si velmi jednoduchý příklad - šedou barvu. Ta vzniká smícháním černé a bílé. Je nesmyslné nahlédnout do struktury barvy a tvrdit, že šedá je ve skutečnosti černá, nebo bílá. Není ani jedno. Je prostě šedá. Kritici Bible proto v mnohých námitkách obrazně řečeno poukazují pouze na barvu černou, ignorujíce barvu bílou, čímž jim naprosto unikne, že je barva šedá.

Bible zřetelně učí, že před Bohem jsme si všichni rovni. Není rozdílu! Ať jste bohatý nebo chudý, silný nebo slabý, vzdělaný či prostý, ženou či mužem. Před Bohem nejsou plusové body za vilu u jezera, jaguára v garáži nebo olympijskou medaili či schopnost vyčůrat své jméno do sněhu. Muž není něco více než žena a žena není něco více než muž. Přesto však nechci popírat, že určitý rozdíl existuje. Ten však nehovoří o postavení a hodnotě muže či ženy, nýbrž o jejich společenské roli.

"V poddanosti Kristu se podřizujte jedni druhým: ženy svým mužům jako Pánu, protože muž je hlavou ženy, jako Kristus je hlavou církve, těla, které spasil. Ale jako církev je podřízena Kristu, tak ženy mají být ve všem podřízeny svým mužům. Muži, milujte své ženy, jako si Kristus zamiloval církev a sám se za ni obětoval" ... Proto i muži mají milovat své ženy jako své vlastní tělo. Kdo miluje svou ženu, miluje sebe... A tak i každý z vás bez výjimky ať miluje svou ženu jako sebe sama a žena ať má před mužem úctu. (Efezským 5,21-25;28;33).

Různých "sporných" textů lze nalézt v Bibli více, výše uvedené však vystihují celou problematiku nejlépe. Jakého zacházení se tedy podle Bible má ženě od muže dostávat? Trefně to vyjádřil John MacArthur ve svém komentáři k Novému zákonu. Muž má ženu milovat:

"Stejně bezvýhradnou, nesobeckou a obětavou láskou, jakou Kristus miluje církev. Kristus se kvůli církvi vzdal všeho včetně svého života, a to je měřítkem oběti, jejímž prostřednictvím má muž prokazovat lásku své ženě." [21, s. 649]

Muži mají své ženy milovat jako vlastní tělo, jako sebe sama. Kde je tady prostor pro neúctu, ponižování či jakékoliv snižování? Bůh tedy ve skutečnosti ženám zajišťuje láskyplné zacházení, úctu a ochranu - v případě, kdy muži Jeho příkazy ctí a poslouchají. A tady je možná jádro problému. My muži své role (k naší hanbě) neplníme. Je těžké tento příkaz naplňovat pro ty, kteří jej berou vážně, natožpak pro ostatní, kteří jím pohrdají nebo jej vážně neberou. Nevhodné zacházení se ženami tedy není problémem Bible či křesťanství, ale mužů obecně.

Jinde Bible přikládá ženám významné postavení (navzdory historickým zvyklostem) nebo role v Ježíšově plánu spasení člověka. Některé starozákonní knihy jsou dokonce pojmenovány po významných ženách víry (Rút, Ester). Žena tedy není podle obecné křesťanské víry Bohem nijak znevýhodněna či snižována. To, co může některým lidem dělat problém, je její role, kterou ve vztahu k muži má - podřízenost.

Všude ve světě existuje mnohovrstevný systém podřízení a autorit zajišťující fungování té které společnosti. Takový princip vidíme v mnoha oblastech našeho života. Podřizujeme se státní moci, úředníkům, policistům, zaměstnavatelům, učitelům apod. Toto však neznamená, že by byl úředník, policista nebo učitel "něco více". Zastávají pouze určitou roli, která jim dává pravomoc (v případě policisty) zastavit mé auto nebo mě vyzvat k prokázání totožnosti. Pokud by se systém podřízení a autorit ve společnosti zhroutil, okamžitě by nastal totální chaos, bezvládí a téměř nic by nefungovalo. Proto Bůh (a někdy lidé) ustanovil systém podřízení a rolí, které mají být respektovány a které mají sloužit obecnému dobru. Jednou z těchto rolí je podřízenost dětí rodičům nebo ženy jejímu muži. Bůh se ve své svrchované moci rozhodl uložit mužům vedoucí role v rodině a částečně i ve společnosti. Znovu ale opakuji, že toto podřízení musí být v kontextu lásky. Jistě, i tato samotná skutečnost je pro mnohé nepřijatelná (feminismus je toho zářným příkladem, ačkoliv ani ten by možná neexistoval, kdyby byly ženy svými muži milovány, jak si Bůh přeje...).

Boží plán je dokonalý. Miluje všechny lidi a nikomu nestraní. Abychom však spolu navzájem mohli fungovat, určil Bůh různé systémy společenských rolí, včetně vztahu muže a ženy. Žena je zde postavena do role, která ji nemá ponižovat, nýbrž chránit. Muži pak jeho postavení přináší větší závazek, za který se bude jednou Bohu přísněji zodpovídat.

Závěrečné shrnutí

Bible vyučuje, že mezi mužem a ženou není v postavení před Bohem rozdíl. Rozdílné pojetí existuje v rámci systému zodpovědností a podřízení, kde má být muž hlavou ženy. Má ji však také milovat vroucí a obětavou láskou. Kdybychom my muži tento příkaz naplňovali, ženy by neměly sebemenší důvod na své společenské postavení poukazovat a reptat.