97. otázka - Jak se staví křesťanství k zážitkům blízké smrti, tzv. NDE?

(klinická smrt)

Lidskou existenci obestírá závoj mnohých tajemství a záhad. Jednou z nich je i otázka umírání a posmrtného života. A právě smrt je často jakousi pomyslnou dělicí čárou mezi různými názorovými skupinami. Jedni věří, že smrtí vše končí, jiní jsou pak přesvědčeni, že po smrti náš život dále pokračuje. K čemu se přiklonit? Mnozí se domnívají, že víra v posmrtný život je neopodstatněná a musí být založena na slepé víře. Někde mezi řádky je zde řečeno, že se ze smrti nikdy nikdo nevrátil, proto tuto otázku nemůžeme spolehlivě rozhodnout.

Existují však miliony jedinců, kteří by právě s tímto tvrzením nesouhlasili. Nikoliv kvůli názorovému přesvědčení nebo náboženskému vyznání, nýbrž kvůli jejich osobní zkušenosti, která sahala až za hranice tohoto života. Tito lidé totiž prožili jakýsi těžko popsatelný zážitek blízké smrti, anglicky Near-Death-Experience (dále jen NDE).

Co je NDE?

Jedná se o vědou dosud nevysvětlitelný fenomén, při kterém lidé zažívají různé prožitky a zkušenosti (nadpřirozeného charakteru) velmi vzdálené všeobecnému lidskému poznání. Prožívají je především při tzv. klinické smrti (po úrazech, při operacích apod.), během níž dochází ke zvratnému selhání funkce mozku, způsobeného zástavou krevního oběhu a dýchání. Takto postižený člověk nedýchá, jeho srdce nepracuje, a kdybyste jej připojili na elektroencefalograf (EEG), mozek nebude vykazovat elektrické impulzy. Jsou však známy také případy, kdy se tyto zážitky projevují i v jiných situacích (např. život ohrožujících).

Podstatou celé NDE je skutečnost, že lidské vědomí nadále existuje i poté, co je náš mozek de facto mrtvý a nefunguje - tedy naprosto v rozporu s materialistickým světonázorem, že smrtí náš život zcela končí. Některé výzkumy odhadují, že tyto zkušenosti prožívají desítky milionů lidí po celém světě! Zdokumentovány jsou jich tisíce a ukazuje se, že téměř žádné z nich nejsou totožné. Celá tato problematika NDE je ohromně rozsáhlá a existuje pro ni řada odborných i životopisných publikací. Proto mi dovolte pouze stručné shrnutí jejích společných rysů:

- vyskytuje se u všech lidí, kultur a náboženství bez rozdílu. Není závislé na věku, pohlaví ani vzdělání. Především u malých dětí je zřejmé, že si mnohdy tak důmyslné a komplexní prožitky nemohou vymýšlet. Vedle toho je mají také ateisté.

- navzdory tomu, že NDE prožívají lidé napříč kulturami a kontinenty (nemohou se znát), zažívají v hrubých rysech stejné zkušenosti.

- z celé množiny zkušeností NDE má jen malá část komplexní prožitek se všemi fázemi (viz níže), ostatní mají zkušenosti dílčí.

- zkušenosti NDE jsou prožívány jako realita, nikoliv sen.

- může, ale nemusí být spojeno s mimotělní zkušeností (daný jedinec chodí, vnímá, mluví a existuje ve svém duchovním těle, plně si jej uvědomuje, přestože je jeho fyzické tělo na jiném místě (např. na operačním sále)).

- dané zkušenosti jsou specifické tím, že lidé neumí najít slova, kterými by prožitek vyjádřili.

- lidé často slyší konstatovat svoji smrt, stojí vedle lékařů a zpovzdálí sledují své tělo a situaci okolo. Lékaři, příbuzní ani nikdo jiný je však nevnímá. Poté často procházejí tmavým tunelem, údolím nebo jeskyní.

- na konci tunelu se pak setkávají s jakousi světelnou bytostí, která je obklopena oslnivým světlem vyzařujícím lásku a teplo. Tato bytost jim mnohdy sděluje poselství smyslu života, jehož hlavním cílem je láska vůči jejich okolí.

- lidé se také setkávají s jinými bytostmi. Pokládají je za zemřelé známé, duchovní strážce, anděly apod.

- často jsou tyto zkušenosti velmi pozitivní. Lidé popisují nepoznaný pocit klidu, míru a radosti. Zaplavují je příjemné pocity, přestávají cítit bolest a někdy slyší zvláštní zvuky (příjemné, nebo i nepříjemné). Existuje však také mnoho negativních (pekelných) zkušeností, kdy lidé prožívají nepředstavitelné a děsivé zážitky, pociťují temnotu a beznaděj, potkávají démony apod.

- lidé také někdy sledují jakýsi záznam svého "filmu života", kdy se jim v mysli odehraje celý jejich život se vším, co kdy udělali. Jeho kvalita je pak poměřována mírou lásky k druhým.

- lidé často narážejí na jakousi bariéru, za kterou se není možné dále dostat. Někdy jim je řečeno, že ji překročit ještě nemůžou, protože nenastal jejich čas.

- jednou z posledních fází bývá návrat do těla. Zpravidla jsou uváděny důvody, jako např. nedokončené dílo, nutnost návratu k rodině apod. Opětovnému spojení s fyzickým tělem předchází zpáteční cesta tmavým tunelem.

- lidé se poté chtějí se svojí zkušeností sdílet s ostatními, ale někdy se bojí, aby nebyli pokládáni za blázny.

- následkem těchto zážitků přichází do života výrazná změna smýšlení a přehodnocení žebříčku hodnot. Lidé se zpravidla více soustředí na duchovno, chovají se laskavěji a nemají ze smrti strach.

Bylo by možno ještě detailněji studovat všechny možné projevy tohoto fenoménu a zkušenosti s ním. Pro ilustraci však věřím, že postačuje i tento stručný nástin.

Možná vysvětlení NDE

Existují různé modely a pokusy tuto záhadu vysvětlit. Přesto není žádný zcela uspokojivý.

1) Biologické vysvětlení (materialistické) - jelikož je moderní společnost do značné míry ateistická a skeptická k čemukoliv nadpřirozenému, snaží se přirozeně veškeré zkušenosti a fenomény poukazující na nadpřirozený přesah života popřít. Nejčastěji bývá jev NDE vysvětlován jako účinky léků a anestetik ovlivňujících mozkovou činnost. Jindy je uváděn ketamin, který vyvolává halucinogenní účinky. Vedle toho pak existují různé domněnky o neznámých účincích endorfinů a jiných látek v našem těle obsažených. V neposlední řadě také teorie mozkové hypoxie (nedostatek kyslíku) nebo teorie halucinací.

Je pravdou, že velkou část zážitků NDE lze skutečně vysvětlit v obecné rovině biologickými teoriemi. Je však nutné podotknout, že dané teoretické vysvětlení nemusí mít vůbec nic společného se skutečnou realitou. Naopak se ukazuje, že je biologické vysvětlení často spíše nedostatečné. Ve velmi mnoha případech totiž lidé prožívající NDE vůbec nedostávají žádné léky, anestetika, ketamin ani nic podobného. Ale to není jejich hlavní problém. Biologické teorie jsou naprosto bezmocné pro vysvětlení zážitků, kdy slepí od narození při těchto zkušenostech vidí, kdy lidé detailně popisují, co se dělo okolo nich nebo i ve vzdálených lokalitách apod. Z tohoto důvodu je NDE mnohými označován za nadpřirozený fenomén, z materialistického pohledu nevysvětlitelný. Nechejme promluvit amerického neurochirurga Ebena Alexandera, který byl k těmto zážitkům skeptický a byl přesvědčen, že je lze vysvětlit právě pomocí biologických principů. To ovšem pouze do doby, než sám na několik dní upadl do kómatu, ve kterém jeho mozek prokazatelně nefungoval. Píše:

"Všechny hlavní argumenty proti zážitkům NDE uvádějí, že jsou důsledkem špatného fungování kortexu. Avšak k mé zkušenosti došlo v situaci, kdy můj kortex nefungoval vůbec, byl prostě stoprocentně vypnutý. Vyplývá to jasně z kritičnosti mého onemocnění a z jeho délky. Vše je zdokumentováno počítačovou tomografií mého mozku a neurologickými vyšetřeními. Na základě současných představ lékařů o mozku a mysli je absolutně nemožné, abych během svého kómatu zažil jakékoliv, třeba jen omezené vědomí, natož nesmírně živoucí a zcela koherentní odyseu, již jsem prožil. Trvalo mi dlouhé měsíce, než jsem byl schopen pojmenovat, co se mi stalo. Nejde jenom o to, že bylo lékařsky nemožné, abych byl během svého kómatu při vědomí, ale hlavně jde o ty věci, které se přitom děly."

2) Duchovní vysvětlení - vědomí člověka nekončí smrtí. Zážitky NDE jsou v tomto smyslu nahlédnutím za oponu tohoto světa do světa duchovního. Z tohoto pohledu lze lidský mozek připodobnit k televizní obrazovce, která je pouhým přijímačem našeho vědomí. Mozek, v kontrastu s materialistickým přesvědčením, vědomí neprodukuje, on je pouze udržuje a přijímá.

 Podle mého názoru, ke kterému jsem dospěl na základě hlubšího zájmu o NDE ještě v době, než jsem se stal křesťanem, nasvědčuje velmi mnoho indicií a důkazů tomu, že je nejpravděpodobnější právě duchovní vysvětlení. Prozatím uvádím tento závěr oproštěný o jakékoliv náboženské názory nebo křesťanský pohled, který samozřejmě učení o posmrtném životě obsahuje. Tak či onak, pokud je správná druhá možnost, zatím nám její přijetí neříká nic o tom, které náboženství je to správné a v souladu se všemi zážitky NDE. Když však tento fenomén blíže prozkoumáme i s následky, které pro zasažené jedince přináší, odhalíme pozoruhodné skutečnosti.

Následky a reakce na fenomén NDE

- mnoho lidí se chce vracet k těmto zážitkům a zjišťují, že je lze navodit i uměle - a to pomoci spiritistických seancí nebo okultismem.

- lidé jsou k okultismu a spiritismu přirozeně více přitahováni.

- ne všichni mají pozitivní životní následky. Lidé mají také závažné psychické poruchy, problémy se vztahy, často se rozvádějí apod.

- někteří lidé po zážitcích NDE získávají magické schopnosti, nebo vidí duchy.

- světelná bytost je často vnímána různě a ztotožňována s různými bohy či náboženskými postavami (v mnoha případech i s Ježíšem). Zdá se také, že podporuje individuální přesvědčení daného jedince (lidé potkávají ty náboženské bytosti, které očekávají - ne však vždy). Muslimové jsou utvrzováni ve svém vyznání, hinduisté v tom svém, buddhisté a mnozí jiní stejně tak.

Vedle těchto individuálních lze zmínit také následky obecné:

- z NDE někteří lidé udělali samostatné náboženství.

- proměnlivé chování světelné bytosti (či bytostí) ohledně jejich náboženské identity vede k náboženskému univerzalismu - tzn., že je jedno, v co věříme, protože všechna náboženství obsahují kousek pravdy.

- mnozí badatelé do NDE vnášejí interpretace inspirované náboženskou filozofií New Age, včetně komunikace s duchy, spiritismem apod. Hovoří se také o univerzální boží lásce, která přijímá všechny bez rozdílu, a je do jisté míry jedno, jak se kdo v životě provinil.

- poselství světelné bytosti se nese často v tomto duchu: smrt je dobrá, neexistuje žádný soud, neexistuje ani peklo, ani satan, Bůh všechny přijímá bez výhrad. Okultní cvičení a praktiky jsou prospěšné, protože rozvíjejí osobnost člověka.

Logickým závěrem všech těchto zkušeností a poselství světelné bytosti je to, že se bible mýlí a Ježíš není tím, za koho Jej křesťané pokládají. Většinovou podstatou korespondují zážitky NDE spíše s východními filozofiemi.

Odpověď křesťana

Odpověď vás jistě nepřekvapí - na základě bližšího studia chování světelné bytosti a následků, které tyto zážitky pro lidi mají, lze z křesťanského pohledu usuzovat, že za většinou případů NDE stojí i zde satan a jeho démoni.

Pokud sledujeme mnohé životy po zkušenosti NDE, zjišťujeme, že jsou nezřídka velmi podobné údělům okultistů a spiritistů. Zjišťujeme také, že poselství světelné bytosti je často absolutně protikřesťanské a popírající Ježíšovu oběť na kříži. Jindy však mají lidé zážitky, při kterých se potkávají s Ježíšem, který zase podává jiné informace než světelné bytosti ostatním jedincům. Aby toho nebylo málo, někteří prožívají "pekelné" a silně depresivní zkušenosti a jiní jsou přesvědčováni, že nic takového není. Při zkoumání z vyššího nadhledu je zřejmé, že ony bytosti nezřídka předávají umírajícím protichůdná poselství a zjevně nelogické závěry o smyslu života a pravdivosti různých náboženství.

Tímto vším nechci tvrdit, že neexistují zážitky NDE, při kterých se lidé setkávají se skutečným Pánem Ježíšem. Věřím, že i takové zážitky jsou reálné. Obávám se však, že častějšími jsou právě zkušenosti, do kterých se infiltrují démoni. Z tohoto důvodu vás chci důrazně varovat před přílišným zájmem o toto téma nebo nekritickým přijímáním jednotlivých poselství těch, kteří NDE prožili. Zní často úžasně, krásně a mysticky, to však není zárukou jejich pravdivosti. Sám přistupuji velmi obezřetně i k těm, kteří tvrdili, že se setkali se samotným Ježíšem. Je možné, že se tak stalo, je však také možné, že byli oklamáni a narazili pouze na démony, kteří se za Ježíše vydávali.

Pán Ježíš se v bibli představuje osobně (oproti oné světelné bytosti, která se většinou nepředstavuje), volá lidi ke změně života, k obrácení a mluví o soudu a pekle. Neschvaluje hříšné jednání a nepřehlíží ho. Nabízí však milost a odpuštění těm, kteří projevují lítost a chtějí se změnit. Zároveň nás Bůh v bibli vybízí, abychom zkoumali duchy a všechno, co souvisí s reálným životem. Důvodem je i to, že Bůh varuje před antikristem a démonickým sváděním. V bibli mimo jiné stojí:

"A není divu, vždyť sám satan se převléká za anděla světla." (2 Korintským 11:14)

nebo

"Ale i kdybychom my nebo sám anděl z nebe přišel hlásat jiné evangelium než to, které jsme vám zvěstovali, budiž proklet!" Galatským 1:8

Celá problematika NDE je o to složitější, že si lidé nevybírají, co chtějí prožít. U okultismu jsou iniciativní lidé, kteří magii a nadpřirozeno sami vyhledávají. U NDE sice pravděpodobně také existuje určitá vazba mezi duchovním stavem člověka, který NDE prožívá, nicméně je zde spíše v pasivní roli. Satan mu pak servíruje určité prožitky a podsouvá filozofie, které daná osoba později ve svém životě zohledňuje, případně naplňuje.

Jak na takový zážitek reagovat? Věřím, že je to velmi těžké. Pokud člověk prožije tak intenzivní, nadpřirozenou a k tomu ještě velmi pozitivní zkušenost, má tendenci ji nekriticky přijímat a považovat za realitu. Jen těžko bychom danému jedinci vymluvili, že celá jeho zkušenost byla pouze velkým podvodem (jakkoli byla skutečně reálná). Věřím však, že kdo Boha z celého srdce hledá, může dostat odpovědi a vedení i za těchto velmi těžkých situací.

Je mnoho otázek, které s NDE souvisí. Proč je někteří zažívají, a jiní nikoliv? Na základě čeho mají někteří zkušenosti pozitivní, a jiní negativní? Jaký je klíč k tomu, že se zjeví pravý Ježíš pouze někomu, a jiné dopustí vystavit vlivu podvodu? Jaký vliv má duchovní povázání člověka (např. vlivem okultních praktik) na výskyt NDE? Proč...? Přiznám se, že na tyto otázky neznám uspokojivou odpověď. Ačkoliv o NDE již leccos vím a umím kriticky zhodnotit jeho původ, samo o sobě pro mě zůstává i nadále záhadou.

Na závěr vám chci poskytnout dobrou radu - chcete se dozvědět více o smrti a co je po ní? Čtěte slova Ježíše - čtěte bibli. Ježíš, jakožto živý Bůh, má co mluvit o posmrtném životě. On sám je stvořitelem duchovní říše, On sám byl také v lidském těle zavražděn. Hrob Jej však nezadržel, byl vzkříšen a je tou nejpovolanější osobou, která může o smrti a životě hovořit. A nejen to, sám o sobě prohlásil, že má klíče od smrti i pekla. Peklo je však alternativa, před kterou vás přišel Ježíš zachránit...

Závěrečné shrnutí

Tajemství obestírající zkušenosti NDE je pro mnohé velmi vzrušující a přitažlivé. Fenomén jako takový přináší důkazy o existenci posmrtného života v rovině nenáboženských argumentů. Z racionálního pohledu však není poselství jednotlivých zážitků jednotné a v mnoha případech si vzájemně odporují. Z křesťanského pohledu pak kontaktující nadpřirozené bytosti velmi často prezentují jiné než biblické poselství o smyslu života. To mě vede k přesvědčení, že minimálně za velkou částí těchto zkušeností stojí svět padlých andělů, kteří odvádějí pozornost umírajících, ale i celého světa od živého Boha a Jeho evangelia.