89. otázka - Mám nadpřirozenou schopnost, je to špatné?

Ovládat živly a čas, manipulovat věcmi bez toho, aniž bychom se jich dotkli, vidět věci, které jiní nevidí, slyšet to, co jiní neslyší, dostat se do reality, o které se mnohým ani nesnilo, ovládat telepatii, být napojen na zdroj poznání různých informací, umět vsugerovat druhým svoji vůli, mít léčivé schopnosti, které druhým pomáhají, mít sílu, která přesahuje fyzikální hranice vlastního těla...koho by tyto a mnohé jiné schopnosti nelákaly? Zvláště v době médií, kdy jsou všechny tyto schopnosti v masovém měřítku propagovány prostřednictvím filmů, seriálů a pohádek, je tato nabídka o to více lákavá. Všechno je to velmi vzrušující a tolik tajemné.

Jsou možnosti nadpřirozené moci reálné a stojí za to o ně usilovat? Existuje v lidských bytostech skutečně nějaký šestý smysl, třetí oko či nadpřirozená dřímající moc? Nebo ještě lépe - pokud jsme objevili, že jsme tzv. senzitivní na nějaké okultní (tj. skryté) síly, je toto zjištění v pořádku?

Nemám pro vás dobrou zprávu - ano, nadpřirozené schopnosti jsou pro vás a vaše okolí velmi nebezpečné. Z nějakého důvodu (možná vlastním zaviněním, nebo např. zaviněním rodičů) jste se dostali pod vliv démonických bytostí, které vám umožňují disponovat schopnostmi, které přesahují naši přirozenou realitu. Stali jste se obětí duchovního podvodu, Bůh vám však dává naději...

Bývalí okultisté a mágové vyprávějí

Mohli bychom zde dlouze hovořit o jednotlivých nadpřirozených schopnostech, analyzovat jejich výskyt, pozorovat ovoce jejich působení nebo jednoduše připomenout negativní boží postoj k celé věci, který pramení ze svědectví bible. Věřím, že jedním z nejsilnějších argumentů je také osobní zkušenost desetitisíců křesťanů, kteří se ve své minulosti zabývali různými okultními praktikami - např. vykládáním karet, léčitelstvím, horoskopy, magií, šamanismem, či dokonce samotným uctíváním satana. Všichni tito lidé přinášejí velmi důrazné varování pramenící z vlastní zkušenosti s jejich nadpřirozenými schopnostmi. Každý z nich má svůj jedinečný osobní příběh, při jehož poslechu jde někdy až mráz po zádech. Někteří zdědili své schopnosti v důsledku rodového prokletí po předcích, kteří se okultismu věnovali, jiní své schopnosti získali postupnými experimenty s okultními praktikami a jiní si je zase přisvojili vědomým přijetím od duchovních bytostí. Způsob získání moci je tedy různý, avšak pokračování jejich magické praxe má často společný jmenovatel - tato moc je pohltí, ovládne, změní jejich charakter a v mnohých případech zničí jejich život, manželství, vztahy a nezřídka kdy je přivede na pokraj šílenství. Jelikož jsou však nyní křesťany, mohou také svědčit o boží lásce a nadpřirozeném vysvobození mocí Pána Ježíše, který je zbavil démonických pout. Dnes mohou být svobodní, vyrovnaní a naplnění láskou, po které dříve často tolik prahli.

Jedna z nich, paní Zdeňka, o tom vypráví následující:

"...Zanedlouho jsem se zúčastnila soustředění, kde se cvičila jóga, učili nás vyhledávat geopatogenní zóny, najít vodu, určovat šťastné a nešťastné dny podle data narození, dále jasnovidectví, věštectví, hádání z ruky apod. Postupně jsme začali všechno praktikovat. Nejdříve jsem k tomu potřebovala všelijaké pomůcky - spirály, kyvadla a jiné věci, ale později mi stačily jenom moje ruce. Objevila jsem v sobě, že jsem na tyto věci velmi citlivá...začala jsem vidět záření, které vycházelo z lidí. Podle zabarvení aury jsem dokázala určit, jak je člověk nemocný. Nebo jsem nemoc diagnostikovala pomocí kyvadla. Málokdy jsem se zmýlila. Jednou se nám dokonce zjevil nějaký duch, který řekl, že přijde konec světa.". Čím hlouběji se do magie ponořovala, tím více zničující vliv to na ni mělo: "V mém životě se začaly dít zvláštní věci. Byla jsem hodně unavená a stále se to zhoršovalo. Ztrácela jsem sílu žít. Bylo mi špatně tělesně i duševně. Přicházely mi myšlenky skončit se životem. Když jsem šla kolem vody, něco mi našeptávalo: skoč do té vody a budeš mít pokoj. Když jelo větší auto, přitahovalo mě to k němu. Pouze proto, že mám tři děti, jsem to neudělala. Byly to opravdu těžké zápasy. Život se pro mne stal nesnesitelným.". Poté, co byla později konfrontována s pravdou božího evangelia, se ji démoni snažili ještě intenzivněji zničit: "Zjevovaly se mi různé postavy, něco mne škrtilo, slyšela jsem zřetelné hlasy. Na jedné straně mi vyhrožovaly, na druhé slibovaly. Ráno jsem chtěla jít do práce, ale byla jsem tak strašně slabá, že jsem nemohla vstát z postele. Bylo mi špatně a ztrácela jsem vědomí. Měla jsem pocit, že uvnitř hořím. Dva dny před tím, než se to stalo, jsem začala cítit takový odporný kouř, který kolem mě nikdo jiný necítil. Došlo mi, že je to spojeno se silami, které mi dříve pomáhaly a teď na mě útočí!". V jedné chvíli, kdy prožívala intenzivní a úzkostný duchovní zápas, ve kterém měla pocit, že doslova umírá, volala k Bohu: "Bože odpusť mi a postarej se o moje děti, ať má vina nepadne na ně, ať ony nejsou za mne trestány. Poprosila jsem Pána Ježíše, aby moji duši nenechal jít do pekla, ale vzal ji k sobě. Stalo se něco zvláštního, co se slovy těžko popisuje. Měla jsem pocit, jakoby mne někdo vzal do náruče. Nepříjemné padání přestalo...Postupně všechny útoky přestaly. Uvědomila jsem si, že mne Bůh zachránil.". Poté přijala Pána Ježíše do svého života a prožila osvobození ze všeho toho zlého, do čeho se sama nevědomky namočila. Sama zakončuje své svědectví o boží lásce a moci takto: "Možná, že i ty jsi v zajetí okultních sil, zabýváš se věštěním, jasnovidectvím, ezoterikou, magií, astrologií, spiritizmem, parapsychologií nebo jinými praktikami. Neber moje zkušenosti na lehkou váhu. To, co jsem si vytrpěla, bych nikomu nepřála. Neváhej poprosit Pána Ježíše Krista, aby vstoupil do tvého života a osvobodil tě. Jenom On má tu moc. Jedině On ti může pomoci."

Případ paní Zdeňky není ojedinělý. Podobných životních příběhů jsou tisíce. Lidé si většinou neuvědomují, s jakými silami mají tu čest a že dělají něco nebezpečného a špatného. Dokonce se v některých případech jedná o velmi upřímné lidi, kteří touží druhým svými schopnostmi pomáhat. Jsou však oklamáni. Satan moc dobře ví, že je pro nás oblast magie velmi vzrušující, přitažlivá a máme pro ni slabost. Krmí totiž naši pýchu a nabízí nám moc, která nemůže být sama o sobě naše.

Nadpřirozené schopnosti tedy nemáme sami ze sebe! Vždy je máme propůjčené od vyšší inteligence!

Mnozí lidé věří, že v dávnověku byly nadpřirozené schopnosti běžnou součástí lidské zkušenosti. Později jsme je ztratili, o čemž má svědčit mimo jiné také to, že v současné době využíváme svůj mozek pouze asi z 10 %. Pokud budeme na svém duchovním rozvoji pracovat, můžeme znovu odkrýt pozoruhodné schopnosti, které jsou hluboko uvnitř každého ukryty. Toto je však jeden z nejrozšířenějších nesmyslů. Ačkoliv je mozek stále ještě neprobádaný, ukazuje současná věda, že je domněnka o 10 procentech naprostý omyl. Naopak, všechno nasvědčuje tomu, že náš mozek využíváme z velké většiny neustále. Jindy zastánci nadpřirozených schopností věří, že pro jejich účinné působení je nutné napojit se na kosmické vědomí, vesmírnou energii, duchy předků, na boha samotného nebo činit spousty magických rituálů. Je zajímavé, že mohou jejich zastánci věřit v podstatě v cokoliv a tyto schopnosti stejně přicházejí. Proč? Odpověď je nasnadě - démonům je jedno, v co a jak věříte, jediné, co potřebují, je vaše svolení a hledání moci mimo Bohem povolené mantinely. Bůh před tímto důrazně varuje, ale zároveň nabízí svoji lásku, milost, odpuštění a vysvobození z démonického zotročení způsobeného naší aktivitou v oblasti okultismu.

Závěrečné shrnutí

Nadpřirozené schopnosti jsou z pohledu křesťanství důsledkem vědomého či nevědomého spojení s neviditelnými silami nečistých duchů, kteří nám v omezené míře propůjčují určitou moc, nebo nám slouží. Tato moc je ale destruktivní danajský dar, který si dříve či později vybere svoji daň. Ježíšova krev však tekla za všechny lidi - i za ty, kteří jsou ovládáni nečistou silou - u Něj můžeme nalézt svobodu a odpuštění.