81. otázka - Je vůbec možné naplnit všechny boží požadavky a příkazy?

Když se seznámíme s Ježíšovým učením a Jeho požadavky lásky, klademe si oprávněnou otázku - lze všechny tyto příkazy naplnit? Možná vás moje odpověď překvapí, ale odpověď zní - ne. Není možné být v tomto lidském těle dokonalý a beze zbytku naplnit všechny boží požadavky a měřítka!

Boží zákon a spasení

V podstatě celý zákon, který byl souborem stovek příkazů v době staré smlouvy, měl vést boží lid k jednomu z hlavních cílů - poukázat na skutečnost, že sami ze svých sil nemůžeme tento zákon naplnit. A jelikož boží požadavky nemůžeme naplnit, abychom byli před Bohem spravedliví, potřebujeme někoho, kdo by nám s tím pomohl. Apoštol Pavel to popisuje následovně:

"Dokud nepřišla víra, byli jsme zajatci, které zákon střežil pro chvíli, kdy víra měla být zjevena. Zákon byl tedy naším dozorcem až do příchodu Kristova, až do ospravedlnění z víry. Když však přišla víra, nemáme již nad sebou dozorce. Vy všichni jste přece skrze víru syny božími v Kristu Ježíši." (Galatským 3:23-26)

A na jiném místě: 

"Nepohrdám boží milostí: Kdybychom mohli dosáhnout spravedlnosti skrze zákon, byla by Kristova smrt zbytečná." (Galatským 2:21)

Jak jsme si řekli již dříve, žádné naše snahy nám nemohou "zajistit si nebe". Právě proto, že nejsme schopni Boží vůli a principy beze zbytku naplnit. K tomu potřebujeme Pána Ježíše a Jeho očišťující oběť. Jak řekl jeden křesťan na vrub této otázky: 

"Vyznej: nemohu to dokázat! Vzdávám to! Jsem beznadějný hříšník!...pak ho (Ježíše) prostě přijmi..."

Boží zákon a život křesťanů

Jedna věc je snaha "dostat se do nebe", ale něco jiného je žít ve světle božích nároků tehdy, kdy jsme si vědomi své nedostatečnosti a spoléháme na oběť Pána Ježíše. Jinými slovy - vím, že to sám nezvládnu, přijímám boží nabídku odpuštění, přesto však stojím před mnoha Ježíšovými výzvami typu:

"Milujte své nepřátele a modlete se za ty, kdo vás pronásledují".

"Buďte tedy dokonalí, jako je dokonalý váš nebeský Otec".

"Miluj Hospodina, Boha svého, z celého svého srdce, celou svou duší, celou svou silou a celou svou myslí' a 'miluj svého bližního jako sám sebe'." Atd.

Přiznám se vám, že ani jeden z těchto požadavků nenaplňuji tak, jak bych měl. Znamená to tedy, že bych měl křesťanství pověsit na hřebík a na Boha se "vykašlat"? Samozřejmě, že ne! Bůh si je vědom naší zkaženosti a převrácenosti našeho srdce. Je si vědom toho, že se nestaneme dokonalými lusknutím prstů. Chce však po nás, abychom v tomto stavu nezůstávali, nýbrž abychom svá srdce proměňovali. I apoštol Pavel svůj zápas o naplnění božích požadavků popisuje následovně:

"Nepoznávám se ve svých skutcích; vždyť nedělám to, co chci, nýbrž to, co nenávidím...Vím totiž, že ve mně, to jest v mé lidské přirozenosti, nepřebývá dobro. Chtít dobro, to dokážu, ale vykonat už ne. Vždyť nečiním dobro, které chci, nýbrž zlo, které nechci. Jestliže však činím to, co nechci, nedělám to já, ale hřích, který ve mně přebývá. Objevuji tedy takový zákon: Když chci činit dobro, mám v dosahu jen zlo. Ve své nejvnitřnější bytosti s radostí souhlasím se zákonem božím; když však mám jednat, pozoruji, že jiný zákon vede boj proti zákonu, kterému se podřizuje má mysl, a činí mě zajatcem zákona hříchu, kterému se podřizují mé údy. Jak ubohý jsem to člověk! Kdo mě vysvobodí z tohoto těla smrti? Jedině Bohu buď dík skrze Ježíše Krista, Pána našeho!" (Římanům 7:15-25)

Stanete-li se křesťany, nebudete schopni naplnit všechny boží požadavky. Budete nedokonalí, budete často chybovat a selhávat. Bůh ale chce, abyste po každém upadnutí znovu vstali a šli dál. Když selháváme, Bůh nám dává "nástroj" k našemu znovuočištění. Apoštol Jan píše:

"Jestliže doznáváme své hříchy, on je tak věrný a spravedlivý, že nám hříchy odpouští a očišťuje nás od každé nepravosti." (1 Janův 1:9)

Bůh tedy počítá s naší slabostí a ví, že pokud by trval na dokonalém plnění všech standardů, nikdo by neobstál, a musel by nás všechny zničit. Pán Ježíš je řešením tohoto požadavku. Je naším výkupným na cestě k Bohu, ale je také tím, kdo nás průběžně očišťuje i během našeho nedokonalého křesťanského života.

Závěrečné shrnutí

Boží požadavky pro lidstvo lze vyjádřit děsivě jednoduše - nesobecká láska a vydanost Bohu a lidem. V tom je jádro všech ostatních přikázání. A právě proto, že nikdo z nás není schopen tyto požadavky dokonale naplnit, potřebujeme žít "pod boží milostí" díky Pánu Ježíši a v moci Ducha svatého.