78. otázka - Co bude s těmi, kteří se narodí mimo vliv křesťanství?

Snad pokaždé, když jsou křesťané konfrontováni s jejich vírou, je jim kladena otázka ve smyslu: "A co chudáci křováci, kteří o Ježíši nemohli vědět?" Co s těmi, kteří neměli objektivní možnost se o Bohu dozvědět skutečnou pravdu, a zůstali celý život v zajetí pověr a jejich kultury? Ať už se jedná o izolované kmeny v pralesích, buddhistické mnichy v Himalájích nebo třeba muslimy v zemích, kde je křesťanství zakázáno. Mnozí lidé se ptají: "Půjdou i tito lidé do pekla?"

To je velmi vážná otázka, na kterou upřímně řečeno neznám zcela jednoznačnou odpověď. V obecné rovině má bible jasno - cestou a řešením je Pán Ježíš Kristus a Jeho oběť na kříži. Musíme však otevřeně přiznat, že nerozumíme všemu, co se s touto problematikou spojuje. Jak? Koho? Kdy? Proč?... Existuje mnoho doprovodných otázek a řada způsobů, jakými Bůh lidi k Pánu Ježíši přitahuje a jak vlastně k celé otázce spasení v praktických krocích On sám přistupuje. Ať je to však jakkoliv, ve skutečnosti celá otázka vůbec nesnižuje boží lásku nebo spravedlnost. Z bible i ze zkušenosti milionů křesťanů je zcela zřetelné následující: Bůh je milující Otec, který touží své stvoření zachránit, kvůli čemuž poslal na Zemi zemřít svého Syna. Bůh je také spravedlivý soudce, který bude každého soudit dle jeho skutků a možností, které v životě měl.

Z tohoto je zřejmé, že samotná otázka nemůže obstát jako legitimní námitka proti křesťanství. V jejím pozadí se totiž skrývají pochybnosti o boží lásce a spravedlnosti. Něco ve smyslu: "A co když je Bůh nespravedlivý?" nebo "Co když na miliony lidí zapomněl?" Proto - ačkoliv jako křesťan nemám na tuto otázku definitivní odpověď - jsem klidný. Na základě toho, co mi Bůh skrze své Slovo zjevil, vím, že Bůh nebude jednat s nikým nečestně! Věřím, že je Bůh spravedlivý a nestane se, že by na někoho zapomněl a tím by jej poškodil. Přesto určité odpovědi i pro tuto těžkou otázku existují.

1) Svědomí

"Bůh nikomu nestraní. Ti, kteří neměli zákon a hřešili, také bez zákona zahynou; ti, kteří znali zákon a hřešili, budou odsouzeni podle zákona. Před Bohem nejsou spravedliví ti, kdo zákon slyší; ospravedlněni budou, kdo zákon svými činy plní. Jestliže národy, které nemají zákon, samy od sebe činí to, co zákon žádá, pak jsou samy sobě zákonem, i když zákon nemají. Tím ukazují, že to, co zákon požaduje, mají napsáno ve svém srdci, jak dosvědčuje jejich svědomí, poněvadž jejich myšlenky je jednou obviňují, jednou hájí." (Římanům 2:11-15)

Pokud lidé neznají Boha a nemají možnost o Ježíši slyšet, stejně nemají výmluvu, neboť jim Bůh do nitra vložil svědomí, které jim ukazuje, co je špatné a co dobré. Bůh tedy pamatuje i na křesťany nezasažené skupiny lidí, ví o nich a má měřítka, podle nichž je jednou bude soudit.

2) Bůh se zázračně zjevuje

Misionáři z celého světa přinášejí svědectví o tom, jak se Ježíš zjevuje lidem např. ve snech a dává jim poznat Pravdu. Případně mají sen, kde je "někdo" pošle na určitou adresu, kde najdou křesťanského misionáře. Jindy Bůh dává misionářům velmi silně na srdce, aby šli do konkrétní země či kmene, kde mají přinést dobrou zprávu o Pánu Ježíši. Podobných zkušeností existuje nespočet. Často jde o lidi, kteří upřímně touží Bohu sloužit a poznat Jej (nezřídka kdy jde o horlivé praktikanty cizích náboženství, skrze které se tito lidé snaží marně k Bohu dostat). Jindy tito lidé o Boha zájem nemají, Bůh však o ně ano. Tyto události se často odehrávají v zemích, kde křesťanství téměř neexistuje, protože je zakázané, a křesťané jsou vražděni či pronásledováni (např. muslimské země). Pro Boha tedy není problém dát se poznat tomu, kdo o Něj má upřímný zájem - ať už je z amazonského pralesa, nebo třeba ze severního pólu.

3) Boží řízení

Pokud existuje svrchovaný Bůh, který má moc udělat cokoliv, pak má také moc zařídit, kdo se kde narodí. Bůh totiž není limitován časem a ví, kdo se pro Něj rozhodne a kdo Jej odmítne. Proto pro Něj nemusí být žádný problém zařídit, aby se konkrétní lidé narodili na konkrétních místech, kde budou mít možnost se o Pánu Ježíši dozvědět. Toto je ale spíše logická dedukce a netvrdím, že je reálná - přesto se jedná o určitou možnost, jak boží svrchovanost funguje.

Mohli bychom přinášet více možných odpovědí a zamyšlení nad způsobem božího jednání v otázce záchrany lidstva. Nicméně věřím, že i tato krátká exkurze ukazuje na skutečnost, že Bůh nikomu nestraní a dobrá zpráva o Pánu Ježíši je dostupná mnohem více skupinám lidí, než se nám může na první pohled zdát.

Závěrečné shrnutí

Jednoznačnou odpověď na tuto otázku neznám. Existuje však vícero možností, jak ji Bůh řeší. To, co o Bohu z bible víme, je skutečnost, že je spravedlivý a milující. Tato informace sama o sobě zbavuje tazatele pochyb, zda má Bůh vše pod kontrolou, nebo zda na někoho nezapomněl...