71. otázka - Církev je plná pokrytců, proč bych jí měl věřit?

Velká většina z nás má řadu negativních zkušeností s těmi, kteří o sobě prohlašují, že jsou křesťané. Tito lidé chodí do kostela, tváří se nábožně, někdy "chrlí na bezbožníky pekelný oheň a síru" za jejich bezbožné chování, a přitom nezřídka, sotva co překročí práh kostela, pomlouvají, lžou, kradou, nadávají, jsou nevěrní apod. Dostáváme se proto k jednomu z nejsilnějších argumentů, které lidé proti křesťanství vznášejí.

Pokrytectví a církev

Jakmile se chceme stavět proti křesťanství a odmítat boží církev, měli bychom si nejprve zjistit, jaký postoj má k danému chování sám Bůh. Pokud by v našem případě pokrytectví schvaloval, může být naše odmítání církve oprávněné. Pokud jej však sám zavrhuje, neměli bychom boží řády a ustanovení odmítat. Pán Ježíš jednou na účet náboženských vůdců tehdejší doby řekl (Lukáš 11:39-42): 

"Vy farizeové očišťujete číše a mísy zvenčí, ale vaše nitro je plné hrabivosti a špatnosti. Pošetilci! Což ten, který stvořil zevnějšek, nestvořil také to, co je uvnitř? ... Ale běda vám farizeům! Odevzdáváte desátky z máty, routy a ze všech zahradních rostlin, ale nedbáte na spravedlnost a lásku, kterou žádá Bůh. Toto bylo třeba činit a to ostatní neopomíjet.

Nebo jinde toto: "Běda vám, zákoníci a farizeové, pokrytci! Podobáte se obíleným hrobům, které zvenčí vypadají pěkně, ale uvnitř jsou plné lidských kostí a všelijaké nečistoty. Tak i vy se navenek zdáte lidem spravedliví, ale uvnitř jste samé pokrytectví a nepravost." Matouš 23:27-28

Mohli bychom pokračovat velmi mnoha příklady, kdy Bůh pokrytectví odsuzuje, a naopak vybízí k lásce, upřímnosti a zanechání nepravostí, které jsou nám tolik blízké. Poselství křesťanství je tedy zřejmé - Bůh pokrytectví neschvaluje.

Jak se tedy s tímto nepříjemným fenoménem vypořádat?

1) Je nutné si znovu připomenout, že drtivá většina těch, kteří se v ČR prohlašují za křesťany, křesťany ve skutečnosti nejsou. Mnozí přijali pouze určitou tradici a osvojili si náboženské chování či prostě pouze sympatizují s křesťanskými hodnotami. Ve skutečnosti o pravém biblickém křesťanství založeném na evangeliu Pána Ježíše mnoho nevědí (A to i v takových případech, kdy celý život chodí do kostela!). Mohou věřit v Boha, jejich životů se to ovšem mnoho nedotýká. Proto tito lidé žijí někdy i hůře než jakýkoliv slušný ateista. Většinu nechuti a nevole vůči křesťanství a církvi podle mého názoru vzbuzují právě ti, kteří křesťany vůbec nejsou. Je ale pravdou, že nezasvěcení lidé tento rozdíl rozeznat nedokáží.

2) Nepříjemných otázek a tíhy této nepravosti v církvích se nemůžeme zbavit pouze shozením viny na falešné křesťany. Je smutným faktem, že i kterýkoliv pravý křesťan je pouze nedokonalý a omilostněný hříšník. Tuto skutečnost si často uvědomuji i já. Pán Bůh i mě nejednou usvědčil z pokryteckého jednání či přemýšlení. Bylo pak na mně, jak se s touto tíhou svědomí poperu. Vyznám to Bohu, poprosím o Jeho odpuštění a budu se snažit své chování změnit, nebo budu v této věci proti boží vůli vzdorovat? To je součást každodenních bojů každého křesťana. Pravý křesťan má v mnohém výhodu - zná svůj zoufalý stav a má pomocníka v Bohu, se kterým spolupracuje na svém zdokonalování. Nezřídka se ale stane, že zkrátka a dobře "padne". Proto je pravdou, že i upřímný věřící může krátkodobě spadnout do určitého pokrytectví, pokud však chce upřímně naplňovat boží vůli, neměl by v něm dlouho setrvávat.

3) Pokrytectví, resp. jakékoliv nedokonalé chování člověka, není ničím, co by Bible nevysvětlovala. Bible popisuje, že člověk je padlé stvoření, které podléhá svým sobeckým vášním a potřebuje nutně boží odpuštění. Když to dovedeme do extrému, tak právě proto, že jsme (mimo jiné) pokrytečtí, musel Pán Ježíš přijít a prolít za nás svoji drahou krev.

Zkuste se zamyslet i nad následujícím. Pokud křesťany nejste a dnes byste se jimi rozhodli stát, byli byste dokonalí? Pán Bůh vás může zázračně zbavit mnoha nešvarů, touhy vaší přirozenosti ale většinou zůstanou. Myslíte si tedy, že byste nikdy nechybovali a v mnohém nebyli (byť nevědomky) pokrytečtí? Odpověď znám..., právě proto byste i vy potřebovali boží milost a odpuštění.

"Milostí tedy jste spaseni skrze víru. Spasení není z vás, je to boží dar; není z vašich skutků, takže se nikdo nemůže chlubit." (Efezským 2,8-9)

Závěrečné shrnutí

Pokrytectví je "civilizační chorobou" lidské rasy. Pokrytci jsou v různé míře v podstatě všichni lidé. Skutečnost, že se člověk stane křesťanem, však nevede k jeho absolutní dokonalosti. A svým způsobem právě proto, že jsme nedokonalí a pokrytečtí, potřebujeme boží milost a odpuštění.