62. otázka - Co je vlastně křesťanství?

Křesťanství je jedno z hlavních světových vyznání, které věří v jednoho Boha vykazujícího charakteristiky osobnosti (je osobní) a uctívá Jej. Původ samotného křesťanství sahá do Palestiny do doby přibližně před 2 000 lety a je úzce spojen s židovstvím. V podstatě se jedná o pokračování židovství tak, jak ho Bůh od samého začátku oznamoval v Bibli skrze své proroky.

Stěžejním nosným sloupem celého křesťanství je láska Boha k člověku, která byla ochotna jít až do krajnosti a obětovat sebe sama v osobě Ježíše Krista.

Obětoval se, abychom nemuseli být Bohem v důsledku naší vzpoury odsouzeni a zavrženi. Obětoval se, abychom mohli prožít smysluplný život na Zemi a věčnost v přítomnosti samotného dárce života. Základním pramenem a ukazatelem pro každého pravého křesťana je Bible. V ní Bůh zjevuje, kým je, kdo jsme my, odkud pocházíme, kam směřujeme a co s tím vším můžeme udělat. Pokud bychom měli přiblížit křesťanské vyznání v bodech, mohli bychom jej vyjádřit následovně. Věříme v:

  1. Existenci jednoho Boha, který existuje ve třech osobách (Otec, Syn a Duch svatý).
  2. Skutečnost, že Bůh stvořil svojí mocí vesmír a všechno, co je v něm, včetně člověka, se kterým touží prožívat osobní a láskyplný vzájemný vztah.
  3. Boží inspiraci Bible, její celkovou věrohodnost a nejvyšší autoritu ve věcech víry a způsobu života.
  4. Všeobecnou hříšnost a vinu padlého člověka, která jej činí předmětem božího hněvu a zavržení.
  5. Zástupnou oběť vtěleného božího Syna, Ježíše Krista, jako jediný a dostačující základ vykoupení z viny a z moci hříchu a jeho věčných následků.
  6. Ospravedlnění hříšníka pouze boží milostí, prostřednictvím víry v Krista ukřižovaného a vzkříšeného z mrtvých.
  7. Osvěcující, obnovující a posvěcující dílo Boha - Ducha svatého v těch, kteří Ježíše Krista přijali, jako svého Pána a Spasitele.
  8. Univerzální kněžství všech věřících, kteří tvoří všeobecnou církev: tělo, jehož hlavou je Kristus a které je vázáno jeho přikázáním hlásat evangelium celému světu.
  9. Věříme v osobní a viditelný návrat Pána Ježíše Krista v moci a slávě, který ukončí dějiny celého lidstva a jenž bude začátkem nového života.

Na tomto místě však chci uvést na pravou míru skutečnost, která bude více či méně odrážet mé názory a stanoviska v celé této sekci otázek. Osobně patřím v rámci křesťanství do reformačního (protestantského) proudu, což ve stručnosti znamená, že je pro nás jediným hlavním pramenem a autoritou pro nauku a praxi pouze Bible.

Některé církve (např. římskokatolická či pravoslavná) totiž vedle Bible mají i jiný pramen. A to např. tzv. tradici a magisterium, což je stručně řečeno vlastní učení založené na usnesení církevních koncilů, učenců a případně výroků papežů. Věří, že Duch svatý po uzavření biblického kánonu svoji práci ve zjevování božích pravd neskončil, nýbrž v ní pokračoval skrze církev, která měla pověření vytvářet nová dogmata a nové nauky.

S tímto postojem a přístupem k Bibli však protestanté zásadně nesouhlasí a mnohá dogmata založená na zmíněné tradici naopak pokládají nikoliv pouze za nebiblická, nýbrž mnohdy také za protibiblická. Mým záměrem ale není řešit křesťanské teologické spory, ani poukazovat na falešná učení jiných církví. Někdy to z titulu otázky nebude možné, chci však především poukázat na to, co hovoří Bible, a pokud to nebude nutné, nebudu se k učení jiných křesťanských proudů vyjadřovat. Přesto všechno mi dovolte stručně reagovat již nyní na mnohé předsudky vůči křesťanství a nastínit také, čím křesťanství není.

Křesťanství není:

- souborem příkazů a zákazů;

- o tom, že se musí chodit do kostela a předříkávat naučené modlitby;

- není o hromadění majetku a získávání moci;

- není o zneužívání postavení k jakýmkoliv účelům;

- není systémem nauk, které se musí dodržovat, aby se člověk dostal k Bohu;

- není o hierarchii kněží, pastorů ani o jiných náboženských vůdcích;

- není o strašení lidí peklem a životě ve strachu před přísným Bohem;

- není nudné, iracionální ani pouze pro staré a prosté lidi; ...

Závěrečné shrnutí

Křesťanství je náboženství vyznávající a uctívající jednoho Boha, který stvořil vesmír a vše v něm a který stvořil člověka pro svoji slávu. Ústředním tématem je boží vstřícný krok směrem k padlému lidstvu, kterému nabízí draze vykoupenou svobodu a věčný život v Jeho přítomnosti.