46. otázka - Jak si můžeme být jisti, že nějaký Ježíš vůbec existoval?

Ježíš Kristus je pro mnohé velmi kontroverzní osobností. Činí si nároky na naše životy, prohlašuje o sobě neslýchané věci, ukazuje mnoho nevídaných divů a prohlašuje se za rovného Bohu. Sám o sobě představuje řadu dalších provokativních skutečností, ke kterým je nutné zaujmout nějaký postoj. Není proto naprosto žádného divu, že se mnozí rozhodli s tímto fenoménem naložit po svém - popírat jeho existenci. Můžeme to slyšet dnes a denně: "A kdo ví, jak to s tím Ježíšem bylo..."; "Kdo ví, jestli vůbec nějaký Ježíš existoval..."; "Ježíš je jen výmyslem církve pro ovládání lidí..." apod.

To jsou velmi závažná tvrzení pro stovky milionů lidských bytostí napříč dějinami naší planety. Jsem však přesvědčen, že se jedná o pouhé spekulace neinformovaných nebo nepřátelsky laděných jedinců. Pokládám za velmi smutné, že se tak děje navzdory skutečnosti, že historická věda učinila těmto dohadům definitivní přítrž. Ano, čtete správně. Ježíš Kristus existoval jako reálná a historická osoba. Nejedná se o pouhý výrok náboženských fanatiků, nýbrž o nepopiratelný historický fakt. Existenci Ježíše Krista nezpochybňuje téměř žádný seriózní historik, včetně historiků nevěřících.

Zmínky o Ježíši nenalézáme pouze v biblických pramenech nebo v pramenech tzv. "církevních otců". Zmiňují se o něm i dávní nekřesťanští autoři [1, s. 214-235].

O Ježíši Kristu v nějakém kontextu píší např. židovský historik Josephus Flavius, židovský talmud, významný římský historik Tacitus, Suetonius nebo Thallus, římský politik Plinius mladší, starověký řečník Lúkiános ze Samosaty, syrský filozof Mara Bar Serapion, císař Trajan, Flegon, Hadrian atp.

Historik Dr. Edwin Yamauchi se k tomuto tématu vyjadřuje jednoznačně: "Čas od času se někteří lidé snaží popřít Ježíšovu existenci. To je ale opravdu ztracený případ... O Ježíšově existenci máme zcela nepopiratelné důkazy." [2, s. 75]

Závěrečné shrnutí

Existence Ježíše Krista je historicky nezpochybnitelným faktem, nikoliv pouze náboženským dogmatem. Žádný seriózní historik tuto skutečnost nepopírá. To samo o sobě nedokazuje, že byl tím, co o sobě prohlašoval. Je to však nutná odrazová plocha pro další bádání a hledání pravdy.