36. otázka - Mám věřit, že hadi mluví, sekery plavou a podobným nesmyslům?

Tuto otázku bych rád uvedl postřehy ze dvou křesťanských publikací, které trefně vystihují, jaké reakce Bible (a zázraky v ní uvedené) vzbuzuje.

Komentář pro známou publicistku Ann Landersovou - "Drahá Anno, prosím Vás, za všechno na světě, přestaňte s tím náboženstvím! Každý, kdo má jen trochu rozumu, dobře ví, že vaši čtenáři jsou vesměs pověrčiví prosťáčci, kteří se v životě neobejdou bez berliček. To Vám nevadí propagovat nějaké boží zákony - tu dva tisíce let starou báchorku? Doufám, že jednou napíšete sloupek, v němž odsoudíte báji o Bohu, a pak toho jednou provždy necháte! Ty nesmysly, o nichž se píše v Písmu, jsou tím nejzpozdilejším blábolem, jaký byl kdy sepsán! Takové nesmysly jsou pro slabochy a idioty, kteří nedokáží sami přemýšlet a kteří nejsou schopni převzít zodpovědnost za své jednání." [5, s. 26]

Dříve skeptický Edward Boyd napsal ještě v době, kdy byl nevěřící,  svému věřícímu synovi: "Takže chci-li se vyhnout peklu, musím podle všeho uvěřit tomu, že had mluvil s Evou, že panna otěhotněla s Bohem, že velryba spolkla proroka, že se rozdělilo Rudé moře a dalším bláznivým věcem. Když po mně Bůh tak hrozně touží...proč mi to uvěření v něj tak ztěžuje? ... Zdá se mi, že všemocný Bůh by mohl lidi přesvědčit o své existenci lepším způsobem, než to dělá kterýkoli evangelista..." [19]

Tyto emotivní výroky mají společného jmenovatele - nevíru, že by bylo možné to, co Bible popisuje a co zvěstuje. Jednou z velmi častých překážek pro mnohé nevěřící jsou právě zázraky, které se podle jejich názoru "přece nedějí". Tato otázka se však nevěnuje zázrakům jako takovým, ty budou rozebírány a obhajovány v sekci věda a víra. Zde se chci zaměřit spíše na otázku "co s problematickými texty?". Mohu reagovat na tyto a jiné zpochybňované zázraky v Bibli uvedené. Avšak i kdybych na ně na tomto místě odpověděl, celému zástupu dalších otázek by se zde místa nedostalo. Proto obecně - co s tím, když existují místa, která nedokážeme pochopit?

Moje odpověď je snadná a pro mnohé jistě provokativní - nic! Prostě je přejděte! Můžete mi namítnout, že vás vybízím ke slepému přijetí událostí, o kterých pochybujete. Nicméně - čekáte snad, že dokážete obsáhnout veškeré poznání světa a vesmíru? Nikdy nebudete znát všechny detaily čehokoliv. Můžete být zapřisáhlým ateistou, ale nebudete mít odpovědi na nespočet sporných míst týkajících se vašeho názoru a nakonec toto přesvědčení stejně postavíte na svém rozhodnutí či pocitu. Takto je to s jakoukoliv jinou filozofií či náboženstvím. Křesťanství není výjimkou. Nerozumím všemu, ale rozhodl jsem se věřit a důvěřovat tomu, kterého jsem poznal - Ježíši Kristu. Princip této myšlenky je jednoduchý - postupujme od jasnějšího k nejasnému. Ačkoliv nemusím rozumět všemu, jádro křesťanství, včetně různých druhů důkazů pro Ježíše a Bibli, je dostatečně zřejmé. Proto to můžeme říct i opačně - nevěřím křesťanství kvůli těmto sporným příběhům, ale kvůli Ježíši, který je v podstatě uznal za pravé. Kdo jsem tedy já, abych Ježíšovu autoritu zpochybňoval?

Pokud tedy máte pochybnosti, nezastavujte se a nechtějte pokračovat dále teprve tehdy, až dostanete odpověď - takto byste nikdy nikam nedošli. Naše poznání je omezené a vždy budou existovat skutečnosti, kterým nebudeme rozumět a které nebudeme chápat. Máte-li nějaké pochybnosti a dotazy - předložte je Bohu. Pokud bude chtít, pomůže vám je objasnit. Důvěřujte však Bohu, že je dobrý a lze se na Něj spolehnout i přes to, že nebudete mít na všechno svoji odpověď.

Závěrečné shrnutí

Bible obsahuje mnoho popisů zázraků a těžko uvěřitelných příběhů. Přesto samy o sobě nemohou být důvodem k jejich odmítnutí. Zkoumejte to, co je zřejmé, obtížnější místa zatím odložte stranou a ptejte se na ně Boha. Na některé z nich existují odpovědi na internetu či v knihách, nebo můžete využít pomoc zralých a znovuzrozených křesťanů, kteří tyto otázky řešili před vámi.