87. otázka - Jak si vysvětlujete různé paranormální jevy?

Přibližme si otázku nadpřirozena v obecné rovině. Za paranormální jevy můžeme označit skutečnosti, pro které neznáme žádné racionální vysvětlení. Na tomto místě chci zdůraznit, že nemám na mysli zdánlivé záhady, které ve skutečnosti žádnými paranormálními jevy nejsou. Do této skupiny lze zařadit různé podvody, triky šarlatánů, neobjevené fyzikální mechanismy nebo obyčejné shody náhod, kterým je mylně přisuzován punc nadpřirozena. Chci zde hovořit o skutečných jevech, které bez přiznání existence vyšší duchovní reality nemají žádné uspokojivé vysvětlení.

Jsou tajemné, někdy nahánějí strach, hrůzu, přinášejí tělesné vzrušení, těší se obrovské oblibě u široké veřejnosti, máme při přemýšlení o nich husí kůži a bičují naši představivost na maximální obrátky. Česká republika je někdy mylně pokládána za jeden z nejateističtějších států světa. Pravdou je, že hodně lidí můžeme označit za "něcisty". Nevěří možná v Boha, věří však horoskopům, kartářkám, experimentují s okultními technikami a zastávají mnoho názorů a učení ze světa paranormálních jevů. Nebude absolutně v mých silách prozkoumat byť jen větší část těchto jevů, budu se však snažit poskytnout vodítka a principy, skrze které je možné tyto jevy duchovně posuzovat. Pro bližší představu uvedu několik ilustračních příkladů toho, co za paranormální jevy můžeme považovat. Některým z nich se budeme blíže věnovat později:

 • Fenomén duchů - ať už se jedná o bíle paní, zjevování v opuštěných hradech a staveních, návštěvy zesnulých příbuzných, nebo tzv. poltergeist;

 • Spiritismus a vyvolávání duchů - veškeré metody a techniky mající za cíl komunikaci se světem mrtvých;

 • Nadpřirozená zjevení - velmi časté také v církevním prostředí, kdy se určitým lidem zjevují mrtví lidé, údajná biblická Marie, andělé apod. a přinášejí určité zprávy a poselství pro lidstvo;

 • Nadpřirozené schopnosti - telekineze, telepatie, teleportace, jasnozřivost, různá míra citlivosti na energie a mnoho dalších;

 • Hypnóza, komunikace s podvědomím;

 • Zkušenosti minulých životů;

 • Věštění, horoskopy, numerologie;

 • Automatické písmo;

 • Channeling;

 • Fenomén UFO;

 • Energie čchi, energie pyramid, práce s aurou, biorezonátory;

 • Různé metody alternativní medicíny;

 • Zasvěcovací a magické rituály, okultní obřady, duchovní meditace;

 • + spousty dalších příkladů.

Znovu se vrátím k nastolené otázce: "Jak vysvětlujete různé paranormální jevy?". Jelikož veškerou fyzickou i duchovní realitu stvořil ve své moci sám Bůh, nabízí se zde jednoduchý a logický závěr - Bůh je akceptuje. Pokud jste však četli ostatní sekce této knihy, pak víte, že je situace v duchovním světě poněkud komplikovanější. Vzpourou božích andělů byl Bohem stvořený duchovní svět kdysi dávno rozdělen. Právě z tohoto důvodu se otázka rozlišení paranormálních jevů velmi komplikuje. Celou oblast tajemna a nadpřirozena můžeme proto rozdělit na dva základní zdroje působení:

 1. Nadpřirozeno v boží režii

 2. Nadpřirozeno v režii padlých duchovních bytostí (satana a démonů)

Veškeré nadpřirozené jevy, které můžeme na této planetě zažívat či sledovat, jsou výsledkem působení či rozhodnutí duchovních inteligentních bytostí. Může se jednat o boží jednání (zázračné uzdravení, různá znamení, vyslyšení modliteb, vize, schopnost křesťanů vhledu do problémů druhých, odhalení skrytých skutečností o nějaké osobě či problému apod.), jednání božích andělů (jejich zásah při kritických a život ohrožujících situacích, jejich zjevení v rámci pomoci lidem apod.), ale také jednání démonů, kteří se snaží velmi mnoha způsoby obelhat Bohem milované lidstvo, snaží se nás zničit a v co největší míře nám zastínit pravdu božího evangelia o oběti Ježíše Krista.

Toto je základní východisko a odrazový můstek křesťanství pro další přemýšlení o jakýchkoliv nadpřirozených jevech a skutečnostech. Jako křesťané víme, že ne všechny tyto jevy jsou neškodné a mnoha z nich bychom se měli naopak velmi vážně obávat. Jakkoliv jsou tedy paranormální jevy vděčným tématem záhadologů a různých dokumentů, ve skutečnosti pro křesťany záhadné často nejsou. Jedná se o interakci člověka s duchovním světem - ve většině případů právě s tím démonickým. Vážnou hrozbou je zde proto skutečnost, že satan spolu s démony vytváří velké spousty různých teorií a "pravd", kterými obelhává celé národy. Tím nám unikají jednoduché souvislosti, které vyvolávají dojem "nevysvětlitelnosti". Na tyto souvislosti se budu snažit u mnohých fenoménů poukázat.

Kde je hranice mezi Bohem a satanem?

Nezasvěcený člověk si může položit následující otázku - jak poznám, který jev či nadpřirozená metoda pochází od Boha, a naopak - který je výsledkem působení démonů? Nezřídka kdy lidé téměř "do krve" obhajují určitou metodu či nadpřirozený jev a snaží se tvrdit, že je ze své podstaty od Boha. Jindy k vyřešení otázky přistupují ryze pragmaticky a tvrdí, že pokud někomu pomáháme, jedná se o Bohem schválené jednání. Ačkoliv existují i mezi křesťany mnohé otázky ve vztahu k některým paranormálním fenoménům, je ve skutečnosti jejich rozlišení poměrně jednoduché.

Základním měřítkem křesťana pro posouzení jakékoliv "nadreality" našeho života je to, co nám říká sám Bůh - tedy zjevení bible. Z ní se člověk dozvídá, kdo je Bůh, jaká je Jeho vůle, co říká o duchovním světě, před čím varuje, jak můžeme poznat lež apod. Pokud si pak jakoukoliv oblast nadpřirozena poměříte právě biblí, obvykle bez větších problémů rozeznáte, jaký je zdroj a původ dané moci či záhady. Na základě bible, logického myšlení i praktické zkušenosti mnoha lidí tedy můžeme konstatovat, že téměř všechny výše uvedené příklady paranormálních jevů mají velmi úzkou spojitost právě se světem démonů. V konečném důsledku proto přivádějí jejich příznivce do duchovního zotročení. V následujících otázkách se budu snažit na některých konkrétních příkladech poukázat na to, proč si za tímto závěrem jako křesťané stojíme. Vždy si můžeme klást několik základních otázek, které nám pomohou tuto citlivou otázku rozřešit:

 1. Jaký je původ daného jevu či techniky?

 2. Jaké je jeho základní poselství a co nám sděluje?

 3. Jaký je princip fungování dané metody či jevu?

 4. Kam nás v dalším přemýšlení směřuje a na co poukazuje?

 5. Jaké přináší ovoce?

Na základě odpovědí na tyto další otázky pak budeme moci rozpoznat zásadní skutečnosti týkající se křesťanského Boha, jak nám Jej zjevuje bible:

 1. Oslavuje daný jev či metoda Boha?

 2. Vede lidi k Němu samotnému a k Pánu Ježíši Kristu?

 3. Je tento jev slučitelný s poselstvím bible a Kristova evangelia?

Závěrečné shrnutí

V nejširším slova smyslu jsou paranormální jevy skutečnostmi, které vznikají interakcí mezi lidmi a neviditelným duchovním světem. Tyto jevy mohou být způsobeny vlivem Boha a Jeho andělů, nebo světa démonů. Většina známých paranormálních jevů a praktik je však právě výsledkem pronikání démonického vlivu do lidské společnosti.