44. otázka - Který překlad Bible je nejvhodnější?

Bible jako taková je plně originální pouze v původním jazyce, ve kterém byla napsána (Nový zákon řecky, Starý pak hebrejsky a částečně aramejsky). Proto je nejvhodnější ji číst právě v těchto jazycích. Pro drtivou většinu obyčejných lidí to však není možné, což je také důvod, proč se nám snaží různí překladatelé slova těchto starověkých jazyků přiblížit a přeložit je do nám srozumitelné řeči. Narážíme zde však na určité problémy, které souvisí se zprostředkováním původního sdělení a pochopením textu bez znalosti historického kontextu daných událostí.

Každý překlad do jakéhokoliv jazyka musí řešit kompromis mezi srozumitelností pro čtenáře a věrností originálnímu textu. V případě Nového zákona je originálním jazykem převážně řečtina. Ta má někdy podobnou vlastnost jako třeba angličtina, ve které může mít jedno slovo více významů. Každý překladatel tedy někdy musí volit, jak dané slovíčko v příslušné pasáži přeložit. Z tohoto důvodu se od sebe překlady mohou mírně lišit. Jindy je třeba zvažovat, jak danou pasáž vyložit, neboť je její obsah z nějakého důvodu kulturně či jinak kontextově podmíněn. Uvedu pouze jeden kuriózní příklad. Modlitba "Otče náš" je všeobecně známá. Obsahuje text: "Chléb náš každodenní, dej nám dnes..." Existuje však skupina eskymáků, kde narazili misionáři na problém - nikdy neviděli žádný chléb a ani nevěděli, co to je. Proto při překladu Bible do jejich jazyka přeložili tento text nějak takto: "Dej nám každodenní příděl tuleního masa..." Překlad je naprosto nevěrný původnímu textu, přesto vidíme, že smysl a účel textu zachován je.

Je tedy zřejmé, že žádný překlad, který máme k dispozici, není stoprocentně doslovná verze Božího slova. Není však důvod panikařit ani klesat na mysli. Některé překlady jsou takto přeloženy takto záměrně - s cílem usnadnit čtenářům výklad textů. Navíc, v jádru máme Bibli samozřejmě v pořádku (nejedná-li se o manipulované Bible různými sektami apod.). V každé dobré církvi jsou kazatelé, kteří buďto studovali teologii a jsou schopni číst Bibli v originálním jazyce, nebo umí pracovat s tzv. "komentáři" k jednotlivým pasážím Bible, kde jsou uvedeny jiné možnosti překladu některých slov. Jsem přesvědčen, že veškerá důležitá sdělení, která máme z Bible znát, známe. Nicméně - některé překlady jsou horší, jiné lepší.

V ČR je k dispozici několik známých biblických překladů, přičemž má každý svá vlastní specifika a jsou více či méně oblíbené u různých skupin křesťanů (nejedná se o kompletní seznam; komentáře vyjadřují můj osobní názor):

21. století - je jedním z posledních překladů, který byl vytvořen ve snaze přiblížit biblický text modernímu člověku. Tento text není zcela přesný, základní obsahové sdělení však zachovává. Je vhodný především pro ty, kteří se s biblí ještě nesetkali. 

Kralická Bible - jeden z nejstarších překladů, který je velmi věrný originálnímu jazyku. Je však psán staročeštinou, která je modernímu čtenáři velmi vzdálená. Je vhodný pro studium, ale málokdo je schopen (a ochoten) se jejím jazykem "prokousat".

Ekumenický překlad - velmi používaný a rozšířený překlad, který sám často používám. Jedná se o překlad, na kterém se shodlo mnoho křesťanských církví, což velmi snížilo riziko vlastních interpretací některých textů.

Studijní překlad - v podstatě jde o nejvhodnější překlad pro studium biblických textů. Není však určen pro "zábavné čtení". Originální texty jsou překládány co nejvíce doslovně, což často zní "krkolomně" a má za následek méně komfortní čtení.

Slovo na cestu - tento překlad je nejméně přesný a snad si dovolím tvrdit, že pro křesťany, kteří by měli Boží slovo studovat podrobněji, i nevhodný, neboť texty nejsou ani tak překládány, jak jako rovnou vykládány podle vlastního pochopení překladatelů. Jedná se o velmi volný překlad. Jeho příznivci tvrdí, že je vhodný pro ty, kteří se setkávají s Biblí poprvé a potřebují mít Bibli více pochopitelnou. Přesto i pro křesťany může mít užitek, a to v rámci četby Starého zákona - zde je určitá překladatelská pomoc ve spleti různých historických záležitostí často vítána.

Z dalších existujících českých překladů Bible uvedu např. Žilkův překlad, překlad Miloše Pavlíka, Petrů překlad, Jeruzalémská Bible apod.

Mám-li za sebe doporučit dobrý překlad, volím překlad "ekumenický" nebo překlad "studijní".

Závěrečné shrnutí

Odpověď na tuto otázku není jednoduchá a možná ani žádný jednoznačný favorit neexistuje. Každý překlad má své klady i zápory, přesto v rámci české scény věřím, že všechny "nesektářské" obsahují a nesou poselství, které nést mají.